اثر تغییرات رطوبت بر خواص فیزیکی و افت فشار در بستر انجیر سبز استهبان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

2 دانشیار، دانشگاه شیراز

چکیده

انجیر سبز استهبان یکی از مهمترین اقلام صادراتی غیر‌نفتی ایران می‌باشد که مصرف آن به صورت خشک متداول است. خشک کردن، درجه‌بندی و انبار‌داری از مهمترین مراحل پس از برداشت انجیر است که برای انجام مراحل فوق آگاهی از خواص فیزیکی این محصول ضروری است. اثر رطوبت بر روی ابعاد، کرویت، میانگین هندسی اقطار و جرم‌حجمی دانه‌ای در این تحقیق مورد بررسی قرار‌گرفته است. همچنین جرم حجمی‌توده‌ای و تخلخل در چهار چیدمان مختلف ارزیابی‌شد. افت فشار در بستر انجیر در 11 نرخ عبور جریان هوا مورد مطالعه قرار‌گرفت. کلیه اندازه‌گیری‌های ذکر شده در سه سطح رطوبتی 74/5، 40/20 و 08/34 درصد بر پایه خشک، انجام شد. نتایج نشان دادند که کلیه پارامترهای ذکر شده به استثنای تخلخل و جرم‌حجمی دانه‌ای با افزایش رطوبت افزایش یافته‌اند در حالی که دو خاصیت ذکر شده در رطوبت‌های بالاتر مقادیر کمتری را نشان می‌دهند . همچنین مشاهده شده است که در یک نرخ عبور جریان هوای داده شده، افزایش رطوبت موجب افزایش افت فشار در توده انجیر می‌گردد. برای پیش بینی افت فشار در بین مدل‌های ریاضی ارزیابی شده، مدل ارگان به عنوان بهترین مدل (با بیشترین و کمترین و ) برای تبیین رابطه نرخ عبور جریان هوا و افت فشار در بستر انجیر انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Effect of Moisture Content on Physical Properties and on Bed Pressure Drop in Estahban Green Fig

نویسندگان [English]

  • Yasaman Amanloo 1
  • A. Zomorodian 2
چکیده [English]

Green fig, a fruit usually consumed as dried is one of the important non-oil export agricultural commodities of Iran. Physical properties of green fig are vital parameters as regards the design of such post harvest processing equipments as dryers, sorters and storing chambers. In this research work the effect of moisture content on fruit characteristic dimensions, geometric mean diameter, sphericity and kernel density have been assessed. Moreover, bulk density and porosity of fig bed were found out for four filling arrangements. Airflow resistance across fig bed was studied for 11 airflow rates. All the experiments were carried out at three levels of moisture content, namely: 5.74, 20.40 and 34.08% (dry basis). Results indicated that all the measured parameters (except porosity and kernel density) increase with an increase in moisture content. As for porosity and kernel density they showed reduction by rise in fruit moisture content. The results further indicated that the airflow resistance across the fig bed increases with an increase in moisture content and at a given airflow rate. Among the proposed mathematical models for predicting the airflow resistance across a bed of different agricultural products, the Ergun model showed the best curve fitting results with the highest value for R2, and the lowest for RMSE and P%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Estahban green fig
  • Mathematical model
  • Physical properties
  • Pressure Drop