بررسی و مدل سازی کاهش قند، تولید بیواتانول و دی اکسید کربن در فرآیند تخمیر خرما

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

خرما یکی از محصولات عمده کشاورزی ایران با مقادیر بالای کربوهیدرات است. در این پژوهش از ضایعات خرما به عنوان ماده اولیه برای تولید بیواتانول استفاده گردید. برای درک و آگاهی بهتر از چگونگی پیشرفت فرآیند تخمیر خرما مقدار کاهش قند، تولید بیواتانول و دی اکسید کربن در طی فرآیند مورد اندازه گیری قرار گرفته و سپس به وسیله روابط متداول ریاضی شبیه سازی گردید. برای انجام فرآیند تخمیر به شیره خرما با بریکس 75 آب اضافه گردید تا بریکس آن به 20 رسید. به شربت به دست آمده مخمر S.Cereviea و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد مخمر اضافه گردید. تخمیر در دمای°C 1±30 صورت پذیرفت. بررسی روند تغییرات قند، بیواتانول ، دی اکسید کربن در حین فرآیند تخمیر نشان داد که میزان تغییرات آنها در 5 روز اول با سرعت زیادی صورت گرفت و سپس به طور چشمگیری کاهش یافت و تا حدود 15 روز بعد از آن فرآیند تخمیر ادامه یافت و سپس متوقف شد. در پایان فرآیند میزان قند محلول از بریکس 20 به حدود 8 کاهش یافت. در مجموع میزان تولید بیواتانول از هر کیلوگرم شربت با بریکس 20 حدود 72 گرم بود. مجموع میزان گاز دی اکسید کربن 70 میلی لیتر بر لیتر رسید. مقایسه مدل‌های استفاده شده نشان داد که تمامی مدلها به خوبی با داده های آزمایشگاهی انطباق داشتند. ولی بهترین مدل برای شبیه سازی کاهش قند مدل لگاریتمی کاهشی (R2= 0.99 ) و برای تولید بیواتانول و دی اکسید کربن مدل گمپرتز با R2 بزرگتر از 98/0 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Modeling of Sugar Reduction, Bioethanol and Carbon Dioxide Production during Fermentation of Date Fruits

نویسندگان [English]

  • M. Vaezi zadeh 1
  • A. Ghazanfari moghadam 2
  • M. H. Fooladi 2
چکیده [English]

Date fruit, containing a substantial amount of carbohydrates is considered as an important agricultural product in Iran. In this research, the objective was the use date fruit wastes to produce bioethanol. For better understanding of the fermentation process the changes in sugar content, as well as the amount of produced bioethanol and carbon dioxide were periodically measured and modeled while using different mathematical models. To conduct the experiments, water was added to date syrup with 75°Bx to be diluted to 20°Bx. For proper initiation of fermentation, S.Cereviea inoculums along with different nutritional compounds were added to the syrup. The fermentation was done at 30±1°C. Results indicated that the rate of changes had an increasing trend during the first 5 days of the process, while decreasing sharply for the next following 15 days. At the end of the process, the brix of the syrup dropped to near 8.0°Bx. The bioethanol resulted from fermentation of the syrup was 72 g per liter. The produced carbon dioxide was figured out as 70 mL/L. A comparison of the applied models indicated that all the investigated models fitted well to the experimental data, but the decaying exponential model with an R2 =0.99 was the most fitted for sugar reduction modeling while the Gompertz model (R2 > 0.98) was found out as the most suitable the best for bioethanol and carbon dioxide production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioethanol
  • carbon dioxide
  • Date fruits
  • Fermentation
  • Reduction of sugars
  • simulation