تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشگاه تهران

3 دانشیار،‌دانشگاه تهران

چکیده

ایران بعد از ترکیه مقام دوم تولید زردآلو در جهان را داراست. به علت عدم رعایت اصول خشک کردن و بسته‌بندی و بی‌توجهی به نیازهای بازار جهانی امروزه کشورمان دارای مشکلاتی در امر صادرات این محصول می‌باشد. مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی مهمترین پارامترها در طراحی ماشینها و ادوات کشاورزی، سیستمهای اندازه‌بندی، انتقال، فرآوری و بسته‌بندی می‌باشند؛ لذا در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته مشهور قرمز شاهرود تعیین می‌شود. نتایج نشان داد که مقدار متوسط طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم، کرویت برای میوه به‌ترتیب 34/52، 44/38، 39/38 و 42/42 میلی‌متر، 21/44 گرم، 87/45 سانتی‌متر مکعب و 07/81 %؛ برای هسته به‌ ترتیب 36/33، 89/14، 88/8 و 35/16 میلی‌متر، 35/1 گرم، 37/1 سانتی‌متر مکعب و 01/49% و برای مغز زردآلو به ترتیب 31/17، 32/9، 75/5 و 72/9 میلی‌متر، 41/0 گرم، 44/0 سانتی‌متر مکعب و 20/56% می‌باشد. میانگین ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی ورق فولادی معمولی، ورق فولادی گالوانیزه و تخته چندلا به‌ترتیب 417/0 برای میوه، 426/0 برای هسته و 523/0 برای مغز زردآلوی قرمز شاهرود تعیین گردید. مدول الاستیک میوه 04/2 مگاپاسکال و برای هسته 13/175 مگاپاسکال تعیین گردید. کمترین نیروی شکست، تغییر شکل و انرژی مورد نیاز در واحد حجم هسته در راستای ضخامت و در محدوده رطوبت 3/0 تا 4/0(بر مبنای خشک) به دست آمد. داده‌های به دست آمده از این تحقیق می‌تواند در طراحی و بهینه‌سازی تجهیزات برداشت، فرآوری و حمل و ‌نقل، جداسازی و بسته‌بندی مورد استفاده مهندسان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Some Physical and Mechanical Properties of Apricot Fruit, Pit and Kernel, Ghermez-Shahrood Variety

نویسندگان [English]

  • S. Mahdi Ghaebi 1
  • S. R. Hasan beigi bidgoli 2
  • M. H. Kianmehr 3
چکیده [English]

Iran is believed to occupy the second place, following turkey, among the apricot producing countries in the world. Iran is faced with problems in export of apricot due to little or non-observance of drying principals and inattention to world market requirements. The physical and mechanical properties of agricultural products are the most needed and important parameters for design and development of such systems as handling, grading, sizing, processing and packaging systems. Therefore, the physical and mechanical properties of apricot fruit, pit and kernel of the commercial cultivar Ghermeze-Shahrood was followed in this study. The results indicated the average values of length, width, thickness, geometric mean diameter, mass, volume and sphericity of the fruit as: 52.34 mm, 38.44 mm, 38.39 mm, 42.42 mm, 44.21 g, 45.87 cm3 and 81.07%, respectively. The average values of length, width, thickness, geometric mean diameter, mass, volume and sphericity were respectively 33.36 mm, 14.89 mm, 8.08 mm, 16.35 mm, 1.35 g, 1.37 cm3 and 49.01% for the pit. The values of coefficient of friction on steel, galvanized steel and plywood sheets were on the average determined as 0.417 for the fruit, 0.426 the pit and 0.523 for the kernel, respectively. The moduli of elasticity of the fruit vs. pit were 2.04 and 175.13 MPa, respectively. The minimum rupture force, deformation and toughness of the pit along with its thickness were determined at 0.2 to 0.4 (d.b) moisture contents. The obtained data can be employed for the design and development of postharvest, handling, grading, packaging and other processing equipments needed for export enhancement of the fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apricot
  • Fruit
  • Ghermez-Shahrood cultivar
  • Kernel
  • Mechanical properties
  • Physical properties
  • Pit