استفاده از تکنیک غیرمخرب طیف سنجی FT-NIR در تعیین میزان رسیدگی خرمای شاهانی

نویسندگان

1 دکتری، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشیار، دانشگاه تهران

5 دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق، پتانسیل تکنیک غیرمخرب طیف سنجی FT-NIR در تعیین میزان رطوبت و مواد جامد محلول خرمای شاهانی مورد ارزیابی قرار گرفت. طیف FT-NIR خرماها با استفاده از یک اسپکتروفوتومتر FT-NIR در وضعیت انعکاسی و در محدودة طول موجی 12000- 4000 سانتیمتر معکوس (800- 2500 نانومتر) به دست آمد. از سه روش متفاوت پیش پردازش (تصحیح پراکنش افزاینده ، مشتق اول و مشتق دوم) برای حذف اطلاعات اضافی از طیف‌ها استفاده شد و اثر آنها در توانایی پیشگویی مدل، مورد مقایسه قرار گرفت. بهترین مدل‌های به دست آمده از روش حداقل مربعات نسبی (PLS)، میزان رطوبت و مواد جامد محلول خرماها را با ضرایب تبیین به ترتیب برابر 977/0 و 973/0 و ریشه میانگین مربعات خطای کمتر از 4/1 درصد و 6/1 درجه بریکس پیش بینی کردند. مقادیر نسبتاً بالای انحراف پیشگوی باقیمانده (RPD) به دست آمده از این تحقیق (4/7 و 4/6 برای به ترتیب تخمین میزان رطوبت و مواد جامد محلول) نشان دادند که تکنیک طیف سنجی FT-NIR می تواند به عنوان یک روش غیرمخرب، سریع و دقیق در تعیین رسیدگی خرماهای شاهانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of FT- NIR Spectroscopy in Nondestructive Maturity Determination of Shahani Date Fruit

نویسندگان [English]

  • S. A. Mireei 1
  • S. S. Mohtasebi 2
  • R. Masoodi 3
  • Sh. Rafiei 4
  • A. Sadat arbanian 5
چکیده [English]

The potential of Fourier Transform Near-infrared (FT-NIR) spectroscopy technique was applied to determine moisture and soluble solids content of Shahani date fruit. Spectral acquisitions were carried out in reflectance mode using a FT-NIR spectrophotometer in the range of 12000- 4000cm-1. Three different preprocessing methods namely: Multiplicative Scatter Correction (MSC), first and second derivatives were employed with their effects on the ability of predictive models compared. The most suitable predictive models resulted from Partial Least Squares (PLS) method showed coefficient of determination (R2) values of 0.977 and 0.973 and root mean square errors of prediction of 1.4% and 1.6 °Brix for the moisture and the soluble solids content, respectively. The relative high Residual Predictive Deviation (RPD) values (7.4 and 6.4 for the moisture and the soluble solids content respectively) showed FT-NIR spectroscopy technique can be applied as a nondestructive, rapid and accurate method for determination of maturity of the Shahani variety date.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moisture content
  • Partial Least Squares method
  • Reflectance mode
  • Residual Predictive Deviation
  • Soluble solids content