مدل سازی عددی سه بعدی انتقال حرارت در پنیرسفید تهیه شده به روش اولترافیلتراسیون

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

پروفیل دما طی مرحله نمک پاشی، به دلیل اثر آن بر فعالیت میکروبی و آنزیمی نقش مهمی را در کیفیت پنیر بازی می‌کنند. در این تحقیق یک مدل سه بعدی برای توصیف انتقال حرارت در پنیر فراپالایش شده با استفاده از حل عددی قانون دوم فوریه با روش تفاضل محدود (مبنا شمای صریح) به عنوان تابعی از عوامل درونی (دما و ترکیب شیمیایی پنیر در هر نقطه در داخل پنیر) و عوامل بیرونی (دما، رطوبت نسبی و سرعت حرکت هوای محیط نگهداری) توسعه داده شد. نتایج مقایسه پروفیل‌های دمای پیش بینی شده با نرم افزار MATLABبا داده‌های اندازه‌گیری شده ، نشان داد که همبستگی بالایی بین مقادیر پیش بینی شده توسط مدل و مقادیر آزمایشی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Three Dimensional Heat Transfer Modeling in Ultrafilterated White Cheese

نویسندگان [English]

  • M. Dalvi 1
  • N. Hamdami 2
چکیده [English]

Temperature profile during the salting process play an important role in cheese quality since microbial and enzymatic activities, are thereby affected. In this work a three dimensional model was developed for heat transfer in the ultrafilterated cheese by using numerical solution of Fourier's second law with finite difference method (Explicit scheme) as a function of internal variable (cheese chemical composition in any point within the product) and of external variables (temperature, relative humidity and air velocity of storage) as well. The comparison of the experimental and predicted temperature values, using MATLAB software indicated a reasonable agreement between the model and the experimental values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Finite difference
  • modeling
  • Ultrafilterated Cheese