استخراج مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر در خشک کن لایه نازک

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه تهران

چکیده

برنج یکی از محصولات مهم کشاورزی می‌باشد. با توجه به اهمیت سالم ماندن دانه برنج در طی فرآیند شالی کوبی و تاثیر شرایط خشک‌کردن بر میزان شکستگی برنج در طی فرآوری، کنترل دقیق شرایط خشک‌کردن آن مهم می‌باشد. هدف از این مطالعه ارائه مدل سینتیک خشک‌شدن شلتوک رقم فجر می باشد. برای این منظور آزمایشاتی در پنج سطح دمای 30 تا 70 درجه سانتی‌گراد و چهار سطح سرعت هوای 25/0 تا یک متر بر ثانیه و در سه تکرار (جمعا 60 سری آزمایش) بر روی توده بستر نازک شلتوک داخل خشک کن مورد بررسی قرار گرفت.‌ رطوبت محصول در شروع خشک ‌شدن در تمامی آزمایش‌ها در حدود 27 درصد (بر پایه خشک) بود. رطوبت تعادلی با توجه به رطوبت نسبی و دمای خشک کن از معادلات هم‌دمایی تجربی مرسوم محاسبه شد. رطوبت توده محصول در طی خشک‌شدن هر 5 ثانیه توسط یک ترازوی دیجیتالی اندازه‌گیری و در رایانه ذخیره شد. نمودارهای نسبت رطوبت و آهنگ خشک شدن در طی خشک‌کردن به دست آمد. مدل سینتیک خشک‌شدن توده شلتوک با هشت مدل تجربی رایج و براساس سه شاخص آماری شامل ضریب تعیین، مربع کای و RMSE با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که برای شلتوک رقم فجر مدل تقریب پخش نسبت به سایر مدل‌ها از دقت بالاتری برخوردار است. مقدار ضریب تعیین این مدل در دماهای 30، 40، 50، 60 و 70 درجه سانتی گراد به ترتیب برابر 996/0، 998/0، 999/0، 999/0 و 999/0 بود که نشان می دهد مدل تقریب پخش می تواند با دقت بالایی تغییرات رطوبت شلتوک را شبیه‌سازی ‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Drying Kinetics of Paddy (cv. Fajer) using a Thin-layer Dryer

نویسندگان [English]

  • Mahmood Omid 1
  • A. R. Yadollahi nia 2
  • Sh. Rafiei 1
چکیده [English]

Rice is one of the most widely human consumed agricultural products. For a prevention or diminishing of rice cracking in its milling process, precision control of drying conditions is indispensable. In this research, a thin layer experimental dryer is employed to obtain paddy’s drying kinetics. Drying experiments were conducted at five inlet temperatures of drying air of 30, 40, 50, 60 and 70 °C and four air velocities of 0.25, 0.5, 0.75 and 1 m/s, with three replications. The initial moisture content was about 27% (d.b.) at the start of all the runs. Equilibrium moisture content was attained through a use of conventional empirical isotherm equations. Drying curves of moisture ratio vs. time as well as drying rate vs. time were plotted from the obtained experimental data. Drying curves obtained from the experimental data were fitted to eight different empirical thin layer models and compared with the help of three statistical parameters (R2, RMSE and ). Results show that approximation of diffusion model predicts moisture change in drying with a higher accuracy in comparison with the other models. The coefficient of determination (R2) for this model at the inlet drying air temperatures of 30, 40, 50, 60 and 70 °C were 0.999, 0.999, 0.999, 0.998 and 0.996, respectively. These results indicate that an approximation of diffusion can very accurately model the moisture ratio vs. time variations of paddy, and they as well indicate the applicability of thin-layer dryer for experimental works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Drying kinetics
  • modeling
  • Paddy
  • Thin layer dryer