بررسی اثر اسیدهای اولئیک و استئاریک بر ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و ریز ساختاری فیلم کازئینات سدیم

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق اثر مواد لیپیدی اسید استئاریک و اسید اولئیک بر ویژگی های مکانیکی، نفوذپذیری و ریزساختاری فیلم های حاصل از کازئینات سدیم مورد بررسی قرار گرفت. از امولسیفایرهای اسپان 80 و 85 به منظور ایجاد امولسیون مناسب جهت تهیه مخلوط پایه ی فیلم استفاده گردید. قدرت کشش ، درصد افزایش طول و مدول الاستیک برای فیلم A (فیلم ها ی شاهد) و فیلمB (امولسیون شده) تعیین و مقایسه شد. نتایج نشان داد که حضور اسیدهای چرب اولئیک و استئاریک سبب کاهش قدرت کشش و کاهش مدول الاستیک شده در صورتیکه E% را افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از آزمون نفوذپذیری به بخار آب نشان داد که حضور اسیدهای چرب اولئیک و استئاریک به میزان زیادی (بیش از 50 درصد) سبب کاهش نفوذ پذیری به بخار آب در فیلم B می شود. مطالعه ریز ساختار نیز حضور اسید چرب استئاریک را روی سطح داخلی و خارجی فیلم تائید کرد که این امر کاهش نفوذ پذیری به بخار آب در فیلم حاوی مواد لیپیدی را توجیه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Oleic and Stearic Acids on the Mechanical, Water Vapor Permeability and Microstructural Properties of Sodium Caseinate Films

نویسندگان [English]

  • A. boroomand 1
  • Z. emamjomeh 2
  • M. Hamedi 3
  • S. H. Razavi 2
چکیده [English]

The effect of oleic and stearic acids on the Water Vapor Permeability (WVP) and mechanical properties of Sodium caseinate films was investigated. Emulsifiers (Span 80 and 85) were employed to produce the base mixture of film. Tensile Strength (TS), Elongation (E) and Young's Modulus (YM) were obtained for both standard (without lipids) and hydrophobic films. Results showed that the addition of oleic and stearic acids caused a reduction in tensile strength and Young's modulus, however increased elongation of films. The presence of lipid compounds decreased the water vapour permeability of film (about 50%). Scanning Electron Microscope (SEM) pictures emphasized the presence of stearic acid on the outer and inner side of film which is indicative of the decrease in WVP of the films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edible film
  • Mechanical properties
  • oleic acid
  • Sodium caseinate
  • Stearic acid
  • Water Vapor Permeability (WVP)