تعیین رطوبت بحرانی برای انبارمانی بهینه پودر پسته ایرانی (رقم امیری) بر مبنای منحنی‌های همدمای جذب و دفع و گرمای ایزواستریک

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد واحد سبزوار

2 دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده

منحنی‌های همدمای جذب و دفع رطوبت پودر پسته ایرانی (رقم امیری) در دماهای 15، 25، 35 و 40 درجه سلسیوس با استفاده از روش وزن‌سنجی ایستا ترسیم و بیشترین پسماند در دامنه فعالیت آبی 2/0 - 7/0 مشاهده شد. از مدل‌های ریاضی بت (Bet)، گاب (Gab)، اسوین (Oswin) ، اسمیت ((Smith ، هندرسون ( (Henderson و هالسی (Halsey) استفاده و داده‌های حاصل از آزمون ها مورد برازش قرار گرفتند که از میان آنها مدل اسمیت بهترین برازش را نشان داد. گرمای ایزوستریک جذب و دفع نیز با استفاده از رابطه ترمودینامیکی کلازیوس- کلاپیرون محاسبه و به صورت نموداری ترسیم گردید. همچنین با استفاده از معادله گاب و منحنی های همدمای جذب و دفع رطوبت، رطوبت تعادلی برای دماهای مذکور محاسبه و شرایط بهینه برای انبارداری این نوع پودر پسته پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Critical Moisture Content for Optimum Storage of Pistachio (Pistacia vera L.)Powder as Based on Isotherm Curves and Isosteric Heat of Sorption

نویسندگان [English]

  • H. Tavakoli poor 1
  • A. Kalbasi Ashtari 2
چکیده [English]

Moisture sorption isotherms for pistachio powder were determined by gravimetric method according to COST 90 project at temperatures of 15, 25, 35, and 40oC . Maximum hysteresis level in sorption isotherms curve was observed at the range of water activity 0.2-0.7 . On the other hand hysteresis was diminished between adsorption-desorption isotherm curves when temperature reached 40oC. Some mathematical models were tested to measure the level of fitness of the experimental data including BET, GAB, Smith, Oswin, Halsey and Henderson.The mathematical analysis proved that Smith model was the most appropriate one.Thermodynamic relationship of Clasius-Clapeyron was applied to determine the isosteric heat of adsorption and desorption of pistachio powder. Finally, critical points of equilbrium moisture content for pistachio powder were found using adsorption-desorption isotherm curves and GAB equation in the range of 15-40oC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Critical moisture
  • Isotherm curves
  • Pistachio powder
  • storage