بهینه سازی پارامترهای تاثیر گذار در تولید سوخت بیودیزل با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر، به اصلاح عملکرد پایلوت فرآیند ناپیوسته فرآوری بیودیزل از روغن‌های نباتی پسماند پرداخته شده است. با توجه به اهمیت رآکتور ترانس‌استریفیکاسیون، به بهینه‌سازی شرایط عملکرد این واحد عملیاتی مبادرت گردید. متغیرها و محدوده مورد بررسی آن‌ها به ترتیب عبارتند از نسبت مولی الکل به روغن (9:1-3:1)، دمای واکنش (C° 65-45)، میزان کاتالیزور بازی هیدروکسید پتاسیم (25/0 تا 5/1 درصد وزنی)، و شدت همزنی (rpm 600-200) . میزان تبدیل واکنش در هر یک از سطوح ذکر شده، فقط در چهار سطح زمانی مختلف (20 تا 90 دقیقه) بررسی شد. برای اجرای تحقیق از روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. بررسی جداگانه آنالیز واریانس متغیرهای دما، نسبت مولی و دور، بیانگر آن است که در سطح 1 درصد اختلاف معناداری در میزان خلوص بیودیزل در زمان?های مختلف وجود دارد. مقادیر بهینه پارامترهای مورد بررسی به ترتیب برابر با 6:1، C° 65، 90 دقیقه، 600 دور بر دقیقه و 25/1 درصد وزنی حاصل شد. حداکثر درصد تبدیل در این شرایط در مدت زمان 90 دقیقه و برابر با 94 درصد مشاهده گردید. میزان اختلاف در درصد تبدیل در زمان?های بیش از 60 دقیقه، بسیار اندک می?باشد. در قالب آزمایشی جداگانه به بررسی اثر زمان بر درصد تبدیل اسیدهای چرب آزاد به متیل استر پرداخته شد. حداکثر درصد تبدیل برابر با 95 درصد و در مدت 2 ساعت حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing Effective Parameters in Biodiesel Fuel Production Using Trans-estrification Method

نویسندگان [English]

 • H. Bagherpoor
 • B. Ghobadian
 • T. Tavakoli hashjin
 • Abbas Mohammadi
 • M. Feizolanejad
 • A. Zenoozi

کلیدواژه‌ها [English]

 • .
 • Batch Pilot Plant
 • Biodiesel
 • optimization
 • Transesterification Reactor