طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه‌ کمک راننده به عنوان جایگزینی برای مارکر ماشین‌های کاشت با استفاده از ماشین بینایی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

2 استادیار، دانشگاه شیراز

چکیده

در این پژوهش با استفاده از سامانه ماشین بینایی، مدارهای الکترونیکی و مدارهای هیدرولیکی الحاقی، سامانه کمک راننده‌ای طراحی، ساخت و ارزیابی شد تا بتواند با شناسایی خط ایجاد شده در عملیات کاشت (خط بین قسمت کاشت شده و کاشت نشده) تراکتور حامل بذرکار را هدایت نماید. برای این کار ابتدا الگوریتم در شرایط مختلف نوری برای تصاویر گرفته شده از مزرعه در حین عملیات کاشت ارزیابی شد و میزان خطای شناسایی خط (LPE) تعیین شد. در نهایت الگوریتم طراحی شده بر روی تراکتور MF 399 پیاده‌سازی و ارزیابی‌های مزرعه‌ای نیز انجام شد. عوامل مختلفی از جمله زمان پاسخگویی (RT) و انحراف از مسیر مورد نظر (DE) در طراحی این سامانه موثر بودند و مورد ارزیابی مزرعه‌ای قرار گرفتند. در بررسی تاثیر دو عامل سرعت پیشروی و زاویه فرمان‌گیری چرخ بر RT و DE از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار برای RT و سه تکرار برای DE استفاده شد. نتایج نشان داد که موقعیت تابش نور خورشید برLPE در سطح 5% اثر معنی داری نداشت. با افزایش سرعت پیشروی RT کاهش، ولی DE افزایش پیدا کرد که منجر به افزایش خطای سامانه گردید. همچنین با افزایش زاویه فرمان‌گیری چرخ به ازای هر دستور مدار کنترل الکترونیکی، RT کاهش، ولی معیار DE تغییری نکرد که علت اصلی آن را می‌توان واکنش سریع سامانه بیان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Development and Evaluation of a Guidance-Assistant System to Replaces Markers in Sowing Operations

نویسندگان [English]

  • Sajjad Kiani 1
  • Saadat Kamgar 2
چکیده [English]

This research presents a guidance-assistance system for agricultural swing machines. The new automatic steering system controls the vehicle based upon the position of the traces of the previous operation carried out on the field. For each image the trace of the tilled soil by seed drill is placed either on the center line, or on either side of the line. For traces coinciding with images' center line no correction would be needed and the guidance-assistant system can continue the command of sowing operation on the new path, otherwise the relative position of the trace is an indication of the need for steering wheel adjustment, as a result of which the tractor is guided either to the right or left so that the implement would be guided to work at the desired row spacing. The new system is a potential replacement for markers installed on the implement toolbar. The proposed system was evaluated at various conditions including different illumination intensities in laboratory, and on the filed. Filed tests were completed with three forward speeds and three steering angles for each output response of the electronic circuit. Distance Error (DE) and Response Time (RT) were found out for each forward speed and steering angle. Results indicated that various illuminations had not distorted the outcome of the proposed algorithm. RT decreased with increase in forward speed and steering angle. Effects of forward speed on DE were significant at 0.01p whereas the effect of steering angle on DE was not found out as non-significant. This suggests that it would be possible to assist the manual guidance of a planting unit carrying tractor through an automatic system equipped with a trace detecting camera.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Automatic guidance assistant system
  • Machine Vision
  • Sowing operation
  • Tractor