طراحی، ساخت و ارزیابی حسگرخازنی اندازه گیر پیوسته رطوبت خاک بصورت بلادرنگ

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تراکم و محتوای رطوبتی خاک، دو ویژگی فیزیکی تاثیر گذار بر عملکرد محصول در مزرعه می‌باشند. استفاده از حسگرهای خازنی، روشی دقیق برای تخمین محتوای رطوبت خاک می باشند. در این روش، خاک به عنوان بخشی از دی‌الکتریک حسگر خازنی محسوب می‌شود. در این تحقیق، یک حسگر اندازه گیر رطوبت خازن-مبنا که می تواند رطوبت خاک را به طور پیوسته اندازه گیری کند، ساخته و مورد ارزیابی قرار گرفت. این حسگر از دو بخش تشکیل شده است: سه الکترود و یک مدار الکترونیکی. الکترودها تیغه‌های فلزی هستند که مورد عملیات حرارتی قرار گرفته و سخت شده‌اند. این تیغه‌ها در داخل یک قطعه فیبر استخوانی ثابت شده‌اند. ولتاژ تحریک مدار برابر 12 ولت می باشد و خروجی آن بسامد است. حسگر تحت شرایط استاتیکی و در خاکی با بافت لوم رسی سیلتی در آزمایشگاه واسنجی شد. با بهره‌گیری از نتایج این آزمون، حسگر ساخته شده در مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها نشان داد که رابطه بین محتوای رطوبت خاک و بسامد خروجی حسگر را می‌توان به صورت یک رابطه درجه دو نشان داد. خطای حسگر برابر 55/1% برآورد شد و بین مقادیر رطوبت اندازه‌گیری شده توسط حسگر و تعیین شده با روش وزنی رابطه خطی و معنی‌داری (70/0=2R) مشاهده شد. نتایج نشان داد که داده‌های خروجی حسگر علاوه بر محتوای رطوبت، به درجه حرارت خاک نیز وابسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Development and Evaluation of a Continuous Capacitance-based Sensor for On-the-Go Soil Moisture Content Measurement

نویسندگان [English]

  • Azar Khorsandi 1
  • Abbas Hemmat 2
  • Aminollah Masoumi 3
  • Rasoul Amirfattahi 3
1
2
3
چکیده [English]

Soil compaction and moisture content are two of the factors that greatly influence variations in crop yield. Capacitance-based sensor is a sensitive device for estimating soil water content. In this method of soil moisture content measurement, soil acts as the dielectric of the capacitor. Throughout this research work, a capacitance-based moisture sensor that can measure the soil moisture content in a continuous manner, was developed and tested. The developed moisture sensor consisted of two parts namely: three electrodes and an electronic circuit. The electrodes are heat treated metallic terminals which with the needed heat treatment have became tough and their surfaces abrasion-resistant. These terminals are embedded in pieces of fiberglass. The excitation voltage of the electronic circuit was 12V with its output response being the frequency factor. The sensor was tested under static laboratory conditions, employing a silt clay loam type soil. The developed sensor was evaluated in filed conditions. An analysis of the results showed that the relationship between the soil water content and the output frequency could be presented through a quadratic. The error of the sensor was estimated as 1.55%. There was a significant correlation (R2=0.70) between the soil water content measured through the sensor, and that estimated through the gravimetric method. The results indicated that, the sensor output data, in addition to being influenced by soil moisture content, they were also affected by soil temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • ..
  • Dielectric method
  • On-the-go measurement
  • precision farming