تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی تخمه آفتابگردان رقم آذر گل

نویسندگان

1 مهندس، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار، مرکز تحقیقات فنی مهندسی جهاد کشاورزی استان خراسان

چکیده

دانستن خواص فیزیکی تخمه آفتابگردان برای طراحی بهینه دستگاه‌هایی که در انتقال، جابه جایی، فرآوری و ذخیره این محصول به کار می رود، لازم است. در این تحقیق خواص فیزیکی دانه آفتابگردان رقم آذرگل برای محتوای رطوبتی 3% تا 14% بر پایه خشک در سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک بررسی شد. نتایج تجزیه و تحلیل ابعادی دانه ها نشان داد که طول دانه بسیار مرتبط با عرض و ضخامت آن است. همچنین ارتباط معنی داری بین عرض و ضخامت دانه مشاهده شد، در حالی که ابعاد دانه با جرم آن رابطه معنی داری ندارند. با افزایش رطوبت دانه از 3% تا 14% در هر دسته، جرم دانه، وزن هزار دانه، تخلخل، چگالی حقیقی و سرعت حد به صورت خطی افزایش یافتند. در تمامی دسته‌ها، چگالی توده با افزایش رطوبت، به صورت خطی کاهش یافت. نتایج حاصله از ضریب اصطکاک بر روی سطوح آلومینیوم، تخته چند لایه، آهن گالوانیزه، پلی اتیلن و لاستیک افزایش خطی این پارامتر را با افزایش رطوبت نشان داد. بیشترین ضریب اصطکاک در دسته بزرگ و سطح آلومینیوم در محدوده 42/0 تا 45/0 ملاحظه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of Physical and Aerodynamic Properties of Sunflower Seed, (Azargol Variety as a Case Study)

نویسندگان [English]

  • Rasoul Khodabakhshian Kargar 1
  • Bagher Emadi 2
  • Mohammad Hosein Abbaspoor fard 3
  • Mohammad Hosein Saeidi Rad 4
چکیده [English]

A knowledge of physical properties of sunflower seed is essential for the design and development of such processing equipment as handling, separating, dehulling and storing. In this research, physical properties of sunflower seed, (Azargol variety as a case of study, was investigated at various moisture contents (3-14% d.b) and in three categories of big, average and small sizes samples. The results revealed that the seed length is strongly correlated with its width and thickness. Also, there was a significant connection observed between width and thickness of seed; however there was no significant connection observed between dimentions and its mass. The results showed that mass, thousand grain mass, porosity and terminal velocity of sunflower seed linearly increased with increase in its moisture content from 3% to 14% in each of the size categories. In all sizes categories, the bulk density of sunflower seeds linearly decreased with increase in moisture content from 3 to 14 %. In addition, the obtained results revealed that static coefficient of friction on some five studied surfaces increased linearly as moisture content increased from 3 to 14% for both cases of seed and kernel. The greatest value of static coefficient was found to occur on aluminum surface and for big size seeds, within the range of 0.42 to 0.45.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Azargol variety
  • Moisture content
  • Physical properties
  • Sunflower seed