تعیین سینتیک خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به روش تابش فروسرخ

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از روش‌های جدید در خشک کردن مواد غذایی، استفاده از انرژی تابشی فروسرخ است که باعث افزایش سرعت خشک شدن و حفظ کیفیت محصول خشک شده و کاهش هزینه‎های فرآیند می‎شود. در این تحقیق، فرایند خشک کردن لایه نازک قارچ دکمه‎ای به روش فروسرخ مدل‌سازی شد. آزمایش‌های خشک کردن با نمونه‎های برش خورده قارچ خوراکی دکمه‎ای در سه سطح شدت تابش ( W/cm249/0، 31/0، 22/0)و سه سطح سرعت جریان هوا
( m/s1، 7/0 ، 5/0) اجرا شد. تغییرات رطوبت با وزن کردن نمونه‎‎ها طی فرایند خشک کردن اندازه گیری گردید. مدل‎های استاندارد جهت بررسی سینتیک خشک شدن بر داده‎های آزمایشی برازش داده شد و کیفیت برازش آنها بر حسب سه پارامتر ضریب تبیین (R2)، مربع کای( ) وریشه متوسط مربع خطای داده‎ها (RMSE) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل‎های به کار رفته عبارت ‎بودند از: لویس، پیج، هندرسون و پابیس، لگاریتمی، لوجستیک، پیچ اصلاح شده، دو قسمتی، درجه دو و انتشار. تمامی مدل‎ها نتایج قابل قبولی را در ‌بر داشتند ولی در کل مدل لوجستیک نسبت به سایر مدل‎ها با بزرگترین مقدار 2R و کوچکترین مقادیر 2? وRMSE (به ترتیب 9997/0، 0022/0 و 0049/0) نتایج نزدیک‎تر به داده‌های آزمایش را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of Thin Layer Drying Kinetics of Button Mushroom when Dried through an Infrared Applied Drying Method

نویسندگان [English]

  • Hamed AmirNejat 1
  • Mohammad Hadi Khoshtaghaza 2
  • Hasan Pahlavanzadeh 3
چکیده [English]

One of the new techniques applied in the drying process of food stuffs that can increase the drying rate, enhanced the product quality, and while decresing the costs of processing is an application of infrared radiational energy. In this study the thin layer drying process of button mushroom was modeled through an infrared applied drying method. Drying experiments with sliced samples of button mushroom were conducted at three radiation intensities of 0.22, 0.31 and 0.49 W cm-2 along with three inlet air velocities of 0.5, 0.7 and 1 m/s. During the drying process, weights of the samples were determined for a calculation of sample moisture contents. Drying curves were obtained using the experimental data with the standard models being then fitted to them. Fitted models were evaluated through an application of three parameters of coefficient of determination (R2), Chi-square (?2), as well as Root Mean Square Error (RMSE). The selected models were determined as Lewis, Page, Henderson & Pabis, Logarithmic, Logistic, Modified Page, Dual term, Second order, and Diffusivity. All the models led to proper results, but in total, the Logistic, with the biggest R2 and the smallest ?2 along with RMSE (0.997, 0.0022 and 0.0049, respectively), ended up with the most appropriate results, and showed good agreement with the experimental data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Button mushroom
  • Drying
  • Infrared
  • Mathematical Modeling
  • Regression model
  • Thin layer