طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک محصولات کشاورزی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشگاه تهران

چکیده

محصولات کشاورزی و مواد غذایی در طی مراحل برداشت، حمل ونقل، فرآوری و ذخیره سازی، بر سطح اجزای ماشین‌ها‌ و یا ساختار اجزای ذخیره سازی، نیروهای اصطکاکی اعمال می‌کنند. دانستن مقدار این نیروهای اصطکاکی در طراحی تجهیزات و فرآیندها حائز اهمیت است. اندازه‌گیری ضرایب اصطکاک محصولات کشاورزی عموماً با وسایل ساده‌ای صورت می‌گیرد که دقت اندازه‌گیری در آنها پایین بوده و خطای آزمایش به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا می‌باشد. دستگاه ساخته شده در این تحقیق مقدار ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی محصولات کشاورزی را روی سطوح مختلف با دقت زیاد اندازه‌گیری می‌نماید. در این روش یک توده از نمونه مورد نظر روی سطح اصطکاکی به حرکت درمی‌آید؛ نیروی کششی لازم برای این کار توسط یک لودسل اندازه‌گیری شده و داده‌های مربوطه در حافظه‌ی دستگاه ذخیره می‌شود. میکروکنترلر دستگاه با استفاده از این داده‌ها مقادیر ضرایب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی آن محصول را محاسبه می‌نماید. به منظور بررسی عملکرد دستگاه مقادیر ضرایب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی گندم و نخود روی چهار سطح اصطکاکی شیشه، چوب، ورق گالوانیزه و ورق استیل در سه سرعت 05/0، 1/0 و 2/0 متر بر ثانیه توسط دستگاه اندازه‌گیری شد. نتیجه این آزمایش‌ها با نتایج به دست آمده توسط روش شیب‌‌سنج در شرایط برابر مقایسه گردید. نتایج حاصل از دو روش به یکدیگر نزدیک بودند اما انحراف معیار داده‌های حاصل از سطح شیب‌دار تا 5/3 برابر بیشتر از انحراف معیار نتایج حاصل از دستگاه ساخته شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of a Device for an Estimation of the Coefficient of Friction of Agricultural Materials

نویسندگان [English]

  • Morteza Ganji 1
  • Ali Rajabipoor 2
  • Reza Alimardani 3
چکیده [English]

Agricultural crops and food materials exert frictional forces on agricultural machinery elements and on storage walls during their harvest, transportation, processing and storage. Coefficient of friction is an important parameter to be predetermined in designing equipments and evaluating processes. An assessment of the coefficient of friction for agricultural materials is usually done through simple equipments of low accuracy in which many errors are introduced during the process. The device that was designed and fabricated in this work measures coefficients of static and dynamic frictions for agricultural crops on different surfaces with high accuracy. While a box filled with sample material is being pulled on the frictional surface, the tensile force is measured by use of a load cell with the data saved in the memory of the device. Then a microcontroller estimates the static and dynamic coefficients of friction. To evaluate the performance of the device, some static and dynamic coefficients of friction were assessed for wheat and for peas on four different surfaces (glass, wood, galvanized as well as steel sheets) at three speed levels (0.05, 0.1 and 0.2 m/s). The results were then compared with the ones obtained from inclined plane method, under the same conditions. The data obtained from application of the designed device were close to those from the inclined plane, while the standard deviation of the results from inclined plane was up to 3.5 times that of the results obtained through the new device.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic coefficient of friction
  • Load cell
  • microcontroller
  • Physical properties
  • Static coefficient of friction