تاثیر تیمارهای مختلف آبگیری بر برخی ویژگیهای کیفی آب لیموترش جهرمی فراوری نشده

نویسندگان

1 دکترا، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق تاثیر تیمارهای مختلف آب‌گیری بر خواص کیفی آب‌لیمو ترش مورد بررسی قرار گرفت. لیموترش مورد استفاده از نوع لایم جهرمی بودو آزمایشات با یک دستگاه آبگیری پرس مارپیچی انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: پارامترهای مکانیکی دستگاه آبگیر مارپیچی شامل سرعت دورانی مارپیچ (270، 360 و450 دور بر دقیقه)، فشار وارده بر تفاله (فشار کمینه، میانی و بیشینه) و پارامترهای پیش فرآوری لیموترش قبل از آبگیری در پنج حالت شکلی (لیموترش کامل، نصف شده، چهار قاچ، پوست‌گیری شده و خراش خورده). اثر تیمارها بربرخی خصوصیات کیفی آب لیموترش (میزان لیمونین، پایداری فیزیکی، رنگ و میزان روغن پوست) به کمک یک طرح آماری (آزمون فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی) مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها نشان دادند که سرعت دورانی تاثیری روی شاخص روشنایی و مقدار لیمونین نداشته و کمترین میزان روغن در سرعتrpm360 مشاهده گردید. در پیشفرآوری بی‌پوست کمترین میزان روغن(09/0%)، لیمونین (ppm 33/8) و پایداری (76/79%) مشاهده شد. در فشار متوسط نیز میزان روغن نسبتا پایین و شدت روشنایی نسبتا خوبی مشاهده شد وبهترین پایداری در فشار بیشینه دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Juice Extraction Treatments on Some Qualitative Properties of Non-processed Jahromi Lime Juice

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Movahednejad 1
  • Mohammad Hadi Khoshtaghaza 2
  • Soleiman Abbasi 3
چکیده [English]

The effect of different juice extraction treatments on the qualitative properties of lime juice was investigated. Samples were selected from Jahromi lime variety and lime juice extracted by means of a screw type juice extraction device. The mechanical parameters of the helical juice extractor [screw velocity (270, 360 and 450 rpm), outlet pressure (minimum, medium vs. maximum)] and lime pretreatment parameters prior to juice extraction within five shapes (whole, half fruit, quarter, peeled vs. scraped lime) were taken as treatments. A factorial design was employed to find the effect of different treatments on some quality properties of the juice (limonin, physical stability, color, as well as peel oil content). The results indicated that rotation speed did not have any significant effect on brightness and on the amount of limonin. A lower level of peel oil content was resulted at a screw rotation speed of 360 rpm. The extents of oil (0.09%), limonin (8.33 ppm) and physical stability (79.76%) were lower for the case of peeled sample pretreatments. The higher brightness and less peel oil occurred at the medium pressure on residue while the highest physical stability was obtained when maximum pressure exerted on residue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lime
  • Lime juice
  • Limonin
  • Pell Oil
  • Physical stability
  • pretreatment
  • Yellowness