بررسی بر خی خواص رئولوژیکی هیدروکلوئید دانه گیاه شاهی (Lepidium sativum L.)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

چکیده

خصوصیات رئولوژیک محلول‌های آبی موسیلاژ استخراج شده از دانه گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) مورد بررسی قرار گرفت. ویسکوزیته هیدروکلوئید دانه شاهی در محدوده سرعت برشی 92/1 تا 4/229 s-1 به عنوان تابعی از غلظت (4/0، 6/0، 8/0 و 0/1 % w/w )، دما (5، 25 و ?C 40) و pH ( 5/2، 4، 7 و 10) به دست آمد. برای این هیدروکلوئید یک رفتار غیر نیوتنی رقیق شونده با برش مشاهده گردید و مقدار شاخص رفتار جریان در اکثر حالات کمتر از 6/0 بود. رفتار سودوپلاستیک (رقیق شوندگی) در محدوده غلظتی از 4/0 تا 0/1 نشان داده شد. از فرمول قانون توان برای تعیین همبستگی بین سرعت برشی و ویسکوزیته استفاده گردید. ویسکوزیته محلول‌ها، بستگی به غلظت، pH، دما و سرعت برشی داشت و با افزایش غلظت، مقدار ویسکوزیته و تنش برشی افزایش و با افزایش دما مقدار آنها کاهش یافت. افزایش pH تا 7 باعث افزایش ویسکوزیته گردید. نتایج آزمون FT-IR دلالت بر وجود گروه‌های اسیدی با گروه‌های آسیل در زنجیره پلیمر داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigating of Some Rheological Properties of Garden Cress Seed Mucilage

نویسندگان [English]

  • Asgar Farahnaki 1
  • Hamed Askari 2
  • Maryam Bakhtiari 3
چکیده [English]

Rhelogical properties of mucilage extracted from Garden cress (Lepidium sativum L.) seeds as influenced by gum concentration (0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 % w/w), temperature (5, 25 and 40 ?C), as well as pH (2.5, 4, 7 and 10) were investigated. Non-Newtonian shear thinning flow behavour was observed with the Power law model well describing the rheological behavior of the solutions. Increasing the solution concentrations increased the viscosity and pseudoplasticity while an increase in temperature resulted in a decrease in viscosity and pseudoplasticity. A marked dependence of viscosity on pH was also observed. As pH increased from 2.5 to 7, the viscosity increased whearas it started to decrease at pH 10. To study the structural aspects of the mucilage gum it was characterized through FT-IR with the results indicating that Garden cress seed gum contained carboxylic groups on the backbone of its polymer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garden cress
  • Mucilage
  • Rheological properties
  • Shear thinning
  • Viscosity.