بررسی توزیع تنش و کرنش در الیاف خرما با استفاده از روش اجزاء محدود

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر

2 دانشیار، دانشگاه شهید باهنر

چکیده

استفاده از الیاف گیاهی در تولید محصولات مختلف توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. الیاف گیاهی نسبت به الیاف صنعتی ارزان بوده، بهتر در طبیعت تجزیه شده و آلایندگی کمتری در محیط زیست ایجاد می‌کنند. الیاف خرما یکی از الیاف‌های گیاهی بوده و از کاربردهای عمده سنتی آن تهیه طناب می‌باشد. طناب‌ها اصولا تحت تاثیر تنش‌های کششی قرار می‌گیرند. از طرفی سطح طناب‌های تهیه شده از الیاف گیاهی زبر بوده و در نتیجه کار کردن با آن‌ها مشکل است. با کاستن لیگنین و پوشاندن سطح الیاف با مواد پلیمری می‌توان اصطکاک این الیاف را کاهش داد. در این پژوهش ابتدا از الیاف خام و رزین شده خرما طناب تهیه شده و سپس خصوصیات مکانیکی آن‌ها را شامل استحکام کششی، مدول الاستیسیته و کرنش اندازه‌گیری شدند. توزیع تنش و کرنش در این الیاف با استفاده از معادلات مکانیک جامدات در نرم افزار ANSYS مدلسازی شد. در آزمایش کشش، حداکثر نیرویی که طناب تهیه شده از 10 لیف خام تحمل نمود 172 نیوتن بود که با افزودن رزین به 400 نیوتن افزایش پیدا کرد. مدول الاستیک برای این طناب‌ها به ترتیب 600 و 250 مگاپاسکال بود که نشان داد با افزودن رزین الیاف حالت ارتجاعی بیشتری پیدا می‌کنند. تنش و کرنش‌های به دست آمده توسط نرم افزار برای طناب‌های مختلف با نتایج آزمون کشش مطابقت داشتند. در بررسی توزیع تنش و کرنش توسط مدل نشان داده شد که نقطه گسیختگی طناب‌ها در نقطه‌ای نزدیک فک ثابت با فاصله‌ای حدود 30% طول طناب رخ می‌دهد و آزمایش‌های عملی با دستگاه کشش نیز این نتیجه را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Distribution of Stress and Strain in Date Palm Fibers Employing Finite element Analysis

نویسندگان [English]

  • Azam Zare Mirak Abad 1
  • Ahmad Ghazanfari Moghadam 2
چکیده [English]

The use of plant fibers in producing different industrial products has attracted the attention of many researchers. Plant fibers, in comparison with industrial ones, are degraded faster in nature and are more environments friendly. One of the major conventional uses of plant fibers is the production of traditional ropes which are subjected to tensile forces. However, the traditional ropes bear rough surfaces, working with which becomes a difficult task. By reducing the lignin content of the fibers and their coverage them with polymeric materials, their surface roughness will be moderated. In this research, mechanical properties of the ropes, prepared from either raw or polymeric treated fibers, including tensile strength, modulus of elasticity and strain under tensile loads were assessed. The distributions of stress and strain within the ropes were modeled in ANSYS using solid mechanical equations. The maximum tensile force supported by the ropes prepared from 10 single raw fibers was 172N which was increased to 400N by reducing their lignin content and while having them covered with PVA resin. Moduli of elasticity for these ropes were found out as 600 and 250 MPa, respectively. The distribution models for stress and strain within the ropes revealed that the rupture point occurred at a point with a distance of about 25% of the length of the rope, away from the fixed end of the rope. The practical tensile test indicated a verification of these findings too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite limit
  • Mechanical properties
  • modeling
  • Palm fibers
  • Rope