بررسی میزان تاثیر فیلم‌های حاوی ذرات نانو در جلوگیری از هدر رفتن رطوبت نان حجیم بسته‌بندی شده

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بومهن

5 کارشناسی، دانشگاه گیلان

چکیده

یکی از گزینه‌های مناسب جهت ساخت بسته‌بندی‌های عبور ناپذیر، استفاده از نانو ذرات رس و نقره می‌باشد. این مواد ضمن ایجاد عبورناپذیری نسبی مطلوب و فرآیند‌پذیری، سایر ویژگی‌ها را بهبود بخشیده و با حفظ رطوبت نان بسته بندی شده و جلوگیری از خروج بخار آب، باعث کاهش میزان بیات شدن نان می‌شود. در این تحقیق، اثر هفت نوع فیلم نانویی با درصدهای متفاوت نقره و رس، بر عبور‌پذیری بخار آب مورد بررسی قرار گرفت. سپس میزان عبورپذیری با تعیین درصد رطوبت نان بسته‌بندی شده بررسی شد. در پایان کلیه داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS (آزمون دانکن)، مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه با نمونه شاهد (بدون ذرات نانو) قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که با کاهش 1/3تا9/4 برابری میزان عبورپذیری بخار آب از فیلم‌های نانویی، رطوبت نان بسته‌بندی شده،14تا25 درصد افزایش یافته و این امر باعث کاهش بیاتی نان به میزان 40تا60 درصد می‌شود. فیلم‌های نانویی به ویژه فیلم‌های شامل نانو نقره، با کاهش عبورپذیری رطوبت، به طور معنی دار در سطح 99درصد، میزان بیاتی نان‌های نگهداری شده را 40تا60 درصد کاهش داد. در بین فیلم‌ها، فیلم نانو نقره 2 درصد (S2) به عنوان مناسب‌ترین فیلم شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Nano-Films to Prevent Moisture Loss Packaged Bulk Bread

نویسندگان [English]

  • Meisam Sattary Najafabadi 1
  • Saeid Minaei 2
  • Hooman Sharif Nasab 3
  • Hamed Afshari 4
  • Farzane Sattary Najaf Abadi 5
چکیده [English]

A suitable option for manufacture of packing materials is the use of clay and silver nano particles. These materials help create optimal relative impermeable quality, in addition to other features being improved. Moisture-packed bread by use of these materials prevent water vapor loss and therefore reduce the level of bread becoming stale. In this study, seven types of nano-films with different percentages of silver and clay content were tested for the passage of water vapor quality. The level of permeability of the material was evaluated through a measurement of p packaged bread moisture content. At the end, the data were analyzed using software SPSS (Duncan test), and compared with control (with no nano particles inclusion). The results suggested a reduction of 3.1 to 4.9 times of water vapor permeability due to nano films' use. Packaged bread moisture increased about 14 to 25 percent and this in turn reduced bread staling between 40 to 60 percent. Nano-films, especially nano films including nano silver, proved to reduce permeablity moisture. The rate of bread staling was reduced significantly by being maintained at 0.01 level. From among the films, nano-silver film with 2 percent of silver (S2) was recognized as the most appropriate one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Bread Moisture
  • Bread waste
  • Nano-films
  • water vapor permeability