برآورد شاخص‌های انرژی و بهینه‌سازی مصرف آن در تولید توت‌فرنگی گلخانه‌ای: مطالعه‌ی موردی شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و فناوری ، دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

چکیده

شهرستان ساوجبلاغ مهم‌ترین منطقه‌ی تولید محصولات گلخانه‌ای هیدروپونیک در ایران است و بالاترین سطح زیر کشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای را دارا می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی الگوی مصرف انرژی و تعیین ارتباط بین انرژی ورودی در کشت توت‌فرنگی گلخانه‌ای و عملکرد با استقرار مدل برنامه‌ریزی خطی بر اساس تحلیل پوششی داده‌ها است. در ادامه کارایی فنی گلخانه‌ها تعیین و انرژی معادل نهاده‌های انرژی در تولید بهینه سازی شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها میزان انرژی کل برای محصول توت‌فرنگی 800 گیگاژول بر هکتار و مقدار انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم توت‌فرنگی (انرژی ویژه) 5/12 مگاژول محاسبه گردید. با انجام تحلیل رگرسیون خطی، اثر انرژی نهاده‌های سوخت، کودشیمیایی، الکتریسیته و نیروی کارگری بر روی عملکرد محصول معنی‌دار بود، در حالی که سایر نهاده‌ها اثر معنی‌داری بر روی عملکرد توت‌فرنگی نشان ندادند. این چهار نهاده‌ی اثرگذار به عنوان ورودی و عملکرد محصول به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد، و کارایی گلخانه‌ها با فرض بازدهی به مقیاس متغیر ورودی محور محاسبه گردید. کارایی فنی انرژی برای گلخانه‌های توت‌فرنگی 93/0 محاسبه شد که بیشترین میزان ناکارایی (61% از کل انرژی) مربوط به انرژی سوخت می‌باشد. بعد از محاسبه تفاوت مقدار واقعی و بهینه در مصرف نهاده‌های گلخانه‌های ناکارا مشخص شد، به طور متوسط می‌توان به میزان 16% در مصرف انرژی صرفه‌جویی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Energy Indices and Optimizing Energy Consumption in Greenhouse Strawberry Production: A Case Study of Savojbolagh in Alborz Province

نویسندگان [English]

  • Narges Banaeian 1
  • Mahmood Omid 2
  • Hojat Ahmadi 3
چکیده [English]

Savojbolagh is the main region of hydroponic greenhouse agriculture in Iran and is of the capacity to produce the highest in greenhouse production strawberry. The aims followed in this study were to calculate the energy use pattern and determine the relationship between energy input in greenhouse strawberry production and its yield through a linear programming model as based on Data Envelopment Analysis (DEA). Technical efficiency of greenhouses were calculated and target input energies optimized. Results indicated that greenhouse strawberry production consumed a total energy of 800 GJ ha-1 with a specific energy of 12.5 MJ kg-1calculated. Linear Regression Analysis indicated that the impacts of diesel fuel, fertilizer, electricity and human labour were significant on yield. These effective inputs were assumed as inputs while yield as an output in the model of DEA and the technical efficiency of a greenhouse (in input oriented variable return to scale model) estimated. Energy technical efficiency of strawberry producing greenhouses was estimated as 0.93 and the maximum possible contribution to the total energy savings was estimated 61% that could come from diesel fuel saving. A determination of real and target energy inputs in inefficient greenhouses revealed that 16% of resources could be saved by raising the performance of these greenhouses to their highest possible level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Energy Index
  • Greenhouse produced strawberry
  • Pure technical efficiency
  • Savojbolagh