مقایسه عملکرد و مصرف انرژی در روش‌های مختلف خاک‌ورزی درکشت ذرت علوفه‌ای در تناوب با کلزا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

4 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

استفاده کارا از انرژی در کشاورزی به خاطر صرفه‌جویی‌های اقتصادی، حفظ منابع نفتی و کاهش آلودگی هوا، یکی از شاخص‌های کشاورزی پایدار به‌شمار می‌رود. به منظور مقایسه عملکرد و مصرف انرژی در روش‌های مختلف خاک‌ورزی و کولتیواتورزنی ذرت علوفه‌ای و تأثیر آن بر شاخص‌های رشد این محصول به عنوان محصول دوم پس از برداشت کلزا، این آزمایش در مزرعه آموزشی دانشگاه زنجان انجام گرفت. طرح پایه در این آزمایش اسپلیت بلوک با چهار تکرار بود، که در آن(A1): شخم با گاوآهن برگرداندار + دیسک، (A2): شخم با سیکلوتیلر، (A3): شخم حداقل به عنوان فاکتورهای اصلی و سه روش کولتیواتورزنی؛ (B1): کولتیواتور کودکارکامل با فاروئر، (B2): کولتیواتور کودکار بدون فاروئر با تیغه‌های برش متمایل به داخل و (B3): کولتیواتور کودکار بدون فاروئر با تیغه‌های متمایل به خارج به عنوان فاکتورهای فرعی بودند. برای این مقایسه سرعت پیشروی، مدت زمان لازم برای شخم هر کرت و مصرف سوخت در هر کرت اندازه‌گیری شد. برای اعمال هر سه روش شخم وضعیت خاک از نظر رطوبت ‌و بقایای گیاهی یکسان بود. نتایج نشان داد که بین تیمارهای اصلی از نظر عملکرد اختلاف معنی‌داری در سطح 5% وجود ندارد. میانگین مصرف انرژی ‌در‌ سه‌ تیمار اصلی به ترتیب 6/1990 و 2/1157، MJ‌ ha-17/558 به دست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی‌داری در سطح 5% بین سه روش از نظر مصرف انرژی وجود نداشت. همچنین بین اثر متقابل شخم * کولتیواتور اختلاف معنی‌داری در سطح 5% مشاهده گردید. در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می‌شود از روش شخم حداقل برای خاک‌ورزی در منطقه مورد مطالعه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Energy Consumption of Different Tillage Systems in Forage Maize Production when in Rotation with Canola

نویسندگان [English]

  • Alireza Amanloo 1
  • Hasan Ghasemi mobtaker 2
  • Asadolah Akram 3
  • Ali Mohammadi 4
چکیده [English]

Efficient energy use in agriculture sector is one of the prerequisites to sustainable agriculture, because it allows financial savings, fossil resources preservation along with decreasing trend of air pollution. This research was conducted at the Agricultural Research Field of Zanjan University to determine the level of input energy in different tillage systems in forage maize production when in rotation with canola and to investigate the impact of different tillage systems on growth indices. The study was planned as a split-block design with three tillage systems as main plots and three cultivation systems as sub plots and in four replications. The tillage treatments were: moldboard plow+disk (A1); cyclo-tiller (A2); and minimum-till (A3) the cultivation treatments being: cultivator with furrower (B1); cultivator without furrower with the tendency of the cutting share towards inside (B2); cultivator without furrower with the tendency of the cutting share towards outside (B3). For a comparison of energy consumption, the variabls of: forward speed, tillage time and fuel consumption for each plot were calculated. All the three methods of tillage were carried out at same soil moisture level and crop residues conditions. The energy consumption in the three treatments were recorded as 1990.6, 1157.2 and 558.7 MJ ha-1 respectively showing significant differences, in terms of energy consumption, among the main treatments. Also the interaction of tillage and cultivation was significant at a 5% probability level. Finally, according to the obtained results, minimum-till method is suggested 10 to be employed in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Cyclo-tillage
  • Energy consumption
  • forage maize
  • Minimum Tillage