ارزیابی مزرعه‌‌ای کارنده نیوماتیک سمبه‌ای لولایی جهت کشت ذرت

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد،دانشگاه شیراز

2 استادیار، دانشگاه شیراز

3 استادیار،‌دانشگاه شیراز

چکیده

یک روش برای قرار دادن بذر در داخل خاک در سیستم‌های بدون خاکورزی استفاده از کاشت پانچی یا سمبه‌ای می‌باشد که می‌تواند به راحتی در زمین‌هایی با بقایای انبوه کار کند. در این تحقیق از طرح کرت‌های خرد شده (3×2) شامل کارنده در دو سطح (کارنده حفره‌ساز نیوماتیکی لولایی و کارنده مرسوم) و بقایای گندم در سه سطح (0، 30 و 60 %) به منظور تعیین اثرات نوع کارنده و بقایای گندم بر شاخص‌های کاشت ذرت استفاده شد. نتایج به دست آمده برای شاخص‌های کارنده نشان داد که نوع دستگاه و سطوح مختلف بقایای گندم بر شاخص‌های نکاشت، دقت و کیفیت تغذیه دارای اثر معنی‌داری است (05/0P<). به علاوه نتایج نشان داد که با افزایش میزان بقایای گندم، شاخص‌های نکاشت و دقت افزایش و شاخص کیفیت تغذیه کاهش یافته است و شاخص چندتایی اثر معنی‌داری از خود نشان نداد. همچنین نتایج به دست آمده برای شاخص‌های رشد گیاه نشان داد که سطوح مختلف بقایای گندم بر شاخص‌های درصد کل سبزشدن، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه، بنیه بذر 1 و 2 و سرعت رشد نسبی دارای اثر معنی‌داری است (05/0P<). نوع کارنده اثر معنی‌داری بر شاخص‌های درصد کل سبزشدن، طول ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه داشت (05/0P<). همچنین بهترین عملکرد گیاه در زمین با بقایای 30% حاصل شده و کارنده حفره‌ساز نیوماتیکی لولایی شرایط بهتری را برای استقرار و رشد گیاه نسبت به نوع مرسوم فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Field Evaluation of Hinging Pneumatic Punch Planter in Corn Planting

نویسندگان [English]

  • Abbas Nassaji 1
  • S. Hosein Karparvar fard 2
  • Mansoor Taghvaei 3
چکیده [English]

One method of seed placement into the soil as regards no-till system is the use of punch planting by which one can plant through a considerable depth of surface residue. The study was conducted using a 2?3 split-plot experimental design of three replications. The factors considered were two types of plantes (conventional planter vs. hinging pneumatic Punch Planter) and three levels of wheat residue (0, 30 and 60 %). Field study was conducted to compare the effects of type of planter and wheat residue on indices of corn planting. The analysis of the obtained data indicated that types of planter and different levels of wheat residue exert meaningful effects on miss, quality of feed and precision indices. Furthermore, results show that by augment of wheat residue, miss and precision indices are increased while the quality of feed index follows a descending trend. These factors do not exert any significant effects on multiple index. Also the results showed that different levels of wheat residue lay significant effects on emergence rate, shoot and root height, shoot and root dry weight, vigour Seed 1and 2 and as well on relative growth rate indices. The types of planter have significant effects on emergence rate; root height and on root dry weight. The most appropriate performance of a hinging pneumatic punch planter is finally recommended in a field that is under the coverage of 30% residue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Emergence rate
  • Pneumatic punch planter
  • Punch planting
  • Wheat residue