تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی اجزای انار (رقم آلک)

نویسندگان

1 دانشیار، پردیس ابوریحان

2 دانشجوی کاشناسی ارشد، پردیس ابوریحان

چکیده

به منظور طراحی تجهیزات نگهداری و انبارداری انار، گرمای ویژه و هدایت حرارتی قسمت‌های مختلف (رقم آلک) اندازه‌گیری شد. گرمای ویژه پوست، پی و دانه انار در سه سطح رطوبتی بر پایه تر (30، 50 و 76% برای دانه و پی، 15، 35 و 52% برای پوست) و در چهار سطح دمای ( 3، 8، 13و 18 درجه سلسیوس)، همچنین هدایت گرمایی اجزای مذکور در سه سطح رطوبتی بر پایه تر (25، 50 و 73% برای دانه، 20، 40 و 60% برای پی، 15، 35 و 52% برای پوست) و در سه دمای (5، 13 و 18 درجه سلسیوس) بررسی شد. روش مخلوط برای اندازه‌گیری گرمای ویژه، روش پراب به منظور تعیین هدایت حرارتی پوست و پی انار و روش سیم داغ برای اندازه‌گیری هدایت حرارتی دانه انار استفاده شد. با افزایش دما و رطوبت، گرمای ویژه به طور خطی به ترتیب برای دانه، پوست و پی انار در محدوده 127/1 تا 789/2، 516/1 تا 411/3، 931/0 تا 066/3 کیلوژول بر کیلوگرم درجه سلسیوس افزایش یافت. مقادیر هدایت گرمایی برای پوست، پی و دانه به ترتیب در محدوده 152/0 تا 422/0، 148/0 تا 412/0 و 131/0 تا 372/0 وات بر متر درجه سلسیوس تعیین شد. نتایج نشان داد که محتوای رطوبتی و دما تأثیر معنی‌داری بر روی گرمای ویژه و هدایت گرمایی تمامی قسمت‌های انار داشتند. برای پیش‌بینی تغییرات گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار بر حسب توابعی دما و رطوبت از مدل‌های رگرسیونی با مقادیر بالای ضریب تعیین (2R) استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Determination of Specific Heat and Thermal Conductivity of Pomegranate Components (Alak Variety)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Kianmehr 1
  • S. Reza Hassan Beigi 1
  • S. Habibollah Hashemifard Dehkordi 2
چکیده [English]

To design the equipment and facilities for preservation, storage and processing of pomegranate, it is necessary to know the specific heat and thermal conductivity of the fruit components. The specific heat of exocarp, mesocarp and of seeds of pomegranate were assessed at three moisture content levels (30, 50 and 76% for seed and mesocarp; 15, 35 and 52% for exocarp) and at four temperature levels (3, 8, 13 and 18?C). Also, the thermal conductivity of the components were measured at three moisture content levels (25, 50 and 73% for seed, 20,40 and 60% for mesocarp and 15, 35 and 52% for exocarp) as well as at three temperature levels (5, 13 and 18?C). The mixture method was employed for measuring the specific heat. The thermal conductivity of the exocarp and mesocarp were determined through prob and hot wire methods, respectively. The specific heat of the components were increased linearly from 1.127 to 2.789 kJ/kg?C for seed, 0.931 to 3.066 kJ/kg?C for mesocarp and 1.516 to 3.411 kJ/kg?C for exocarp with an increasing trend in moisture content and in temperature. Also, the thermal conductivities of the components increased from 0.15 to 0.42 W/m?C for seed, 0.15 to 0.41 W/m?C for mesocarp and 0.13 to 0.37 W/m?C for exocrap with increase in the experimental range of the variables. The specific heat and thermal conductivity of the components were significantly affected by the moisture content and temperature. The specific heat and thermal conductivity of the pomegranate components were estimated as a function of temperature and moisture content using regression models of high coefficients of determination (R2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Hot wire
  • pomegranate
  • Specific heat
  • Thermal conductivity