مدلسازی ضریب پخش رطوبت ورقه‌های نازک لیمو شیرین

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3 دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در این مطالعه، رفتار خشک‌شدن ورقه‌های نازک لیمو شیرین رقم جهرم در خشک‌کن لایه‌نازک آزمایشگاهی بر اساس مدل‌ ریاضی پیج مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در پنج سطح دمایی 40، 50، 60، 70 و 80 درجه سلسیوس و در دو ضخامت 3 و 6 میلی‌متر و سرعت هوای 5/0 متر بر ثانیه با سه تکرار انجام گرفت. رفتار خشک‌شدن لایه نازک لیمو شیرین بر اساس داده‌های آزمایشگاهی برازش شد و ثابت‌ها و ضرایب مدل‌ پیج استخراج شد. دقت مدل بر اساس سه شاخص آماری ضریب تعیین (R2)، مربع کای (?2) و ریشه متوسط مربع خطای داده‌ها (RMSE) ارائه شد. متوسط شاخص آماری R2، ?2 و RMSE به ترتیب برابر 9981/0، 000059/0 و 00717/0 برای سرعت 5/0 متر بر ثانیه در ضخامت 3 میلی‌متر و 9978/0، 000072/0، 00822/0، برای سرعت 5/0 متر بر ثانیه در ضخامت 6 میلی‌متر برآورد شد. برای توضیح انتقال رطوبت از لایه‌های نازک لیمو شیرین، مدل فیک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد مقدار ضریب پخش موثر در نمونه‌های خشک شده در دماهای بین 40 تا 80 درجه سلسیوس و در سرعت 5/0 متر بر ثانیه و ضخامت 3 میلی‌متر، از 9-10× 04/8 تا 8-10×97/2 متر بر ثانیه و در ضخامت 6 میلی‌متر، از8-10×31/1 تا 8-10×63/7 متر مربع بر ثانیه تغییر می‌کند. با استفاده از رابطه آرهنیوس انرژی لازم برای فعالسازی و ثابت ضریب پخش در ضخامت 3 میلی‌متر به ترتیب برابر 53/28 کیلو ژول بر مول و4-10×01/5 متر مربع بر ثانیه و در ضخامت 6 میلی‌متر به ترتیب برابر46/39 کیلو ژول بر مول و4-10×37/9 متر مربع بر ثانیه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Moisture Diffusivity Modeling of Sweet Lemon Slices

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Khanche Gardan 1
  • Shahin Rafiee 2
  • Mahdi Kashani Nejad 3
  • S. Mahdi Jafari 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Thin layer drying behavior of sweet lemon slice was experimentally investigated in a convective type dryer and the mathematical modeling performed, using thin layer drying models given in literature. Drying experiments were conducted at inlet drying air temperatures of 40, 50, 60, 70 and 80 ?C; two slice thicknesses of 3 and 6 mm, and, at one drying air velocity of 0.5 m/s with three replications in each treatment. Page model was employed (according to their coefficients of correlation) to estimate the drying curves. The effects of drying air temperature on the model constants and coefficients were evaluated through a non-linear regression technique. The accuracy of the model was estimated according to three statistical parameters of: coefficient of determination (R2), Chi-square (?2) and Root Mean Square Error (RMSE). Results indicated that Page model could satisfactorily describe the drying curve of sweet lemon slices with R2=0.99812, (?2) =0.0000518 and RMSE=0.003912 for a thickness of 3 mm while R2=0.997776, (?2) =0.0000715 and RMSE=0.0082232 for a thickness of 6 mm. Moisture transfer from the slices was described by applying Fick’s diffusion model. The effective diffusivity coefficient values changed from 8.04×10-9to 7.63×10-8 m2/s for the range of temperatures considered. An Arrhenius relation with an activation energy value of 28.53 kJ/mol and the diffusivity constant of 5.01×10-4 m2/s for a thickness of 3 mm, while 39.46 kJ/mol along with a diffusivity constant of 9.37×10-4 m2/s for a slice thickness of 6 mm, were obtained, indicating the effect of drying air temperature and slice thickness on the diffusivity parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drying Modeling
  • Fick’s model
  • Moisture diffusivity
  • Sweet lemon slice
  • Thin layer