برآورد عمر بهینه‌ی تراکتور و ماشین‌های کشاورزی بر اساس شاخص‌های بهره‌وری در مزارع سیب‌زمینی استان همدان

نویسندگان

دانشجوی دوره دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده‌ها به منظور برآورد عمر بهینه‌ی تراکتور و ماشین‌های کشاورزی، بر اساس شاخص‌های عملکرد و بهره‌وری در مزارع سیب‌زمینی استان همدان استفاده شد. از فاکتور عمر برای تراکتور و هفت ماشین مورد استفاده‌ در مراحل مختلف تولید شامل: گاوآهن برگردان‌دار، غده کار سیب‌زمینی، کودپاش کود شیمیایی، سمپاش پشت تراکتوری، فاروئر، سرزن و سیب‌زمینی‌کن به عنوان ورودی‌ها و شاخص‌های بهره‌وری به عنوان خروجی‌های مدل استفاده گردید. بر اساس میزان عمر ناوگان ماشینی و تاثیر آن بر شاخص‌های خروجی مورد نظر، مزارع به دو دسته‌ی کارا و ناکارا تقسیم شدند، که 38% مزارع به ‌صورت ناکارا در حال فعالیت بودند. مزارع ناکارا نتوانسته ‌اند شاخص‌های عملکردی قابل قبولی (از نظر سوددهی و بهره‌وری) از خود بروز دهند. با جلوگیری از استفاده‌ی تراکتورها و ماشین‌های فرسوده، می‌توان میزان عملکرد و بهره‌وری انرژی را تا حدود 70%، و بهره‌وری اقتصادی را تا دو برابر افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Lifetime Assessment of Tractor and Agricultural Machinery Based on Productivity Indices, Potato Farms of Hamadan Province

نویسندگان [English]

  • Narges Banaeian
  • Morteza Zangane
چکیده [English]

Optimum working life of tractor and farm machinery employed in potato production in Hamadan Province was assessed through Data Envelopment Analysis. An input oriented model was applied to determine the optimized machinery system. In this model inputs were the lifetime of tractor as well as seven involved machines including moldboard plow, potato planter, chemical fertilizer spreader, tractor mounted sprayer, furrower, potato haulm cutter and potato digger, while outputs were: yield (kg ha-1), economic return (kg thousand Rials-1) and energy (kg MJ-1) as productivity indices of potato cultivation. Results revealed that 38% of farms were inefficient. They, due to old machinery, cannot be economically efficient and are spending extra energy. On the other side, efficient farms, through an employment of optimized new machinery pay less maintenance cost and can produce more economically with a less energy spending. Also, analysis showed that the utmost mechanization employed on the farms is the use of tractor and moldboard plow. If inefficient farms use suitable mechanization systems, they can raise to even a duplicate level, their economic return by raising their energy productivity (up to 70%) and improving the yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Economical productivity
  • Energy productivity
  • Machinery span of life
  • yield