بررسی تغییرات رنگ و بافت خرمای ( رقم کبکاب) بسته بندی شده تحت فشار اتمسفری یا خلأ طی انبارداری در دماهای مختلف

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

خرما معمولاً در معرض دو نوع فساد میکروبی و فیزیولوژیکی قرار می‌گیرد و حساسیت آن نسبت به دو نوع فساد با شرایط نامناسب نگهداری افزایش می‌یابد. نامناسب بودن شرایط نگهداری و نوع بسته‌بندی و در نتیجه تغییر خواص فیزیکوشیمیایی آن در طی زمان انبارمانی، از مهمترین مشکلات صنعت خرما است. در این تحقیق خرما (رقم کبکاب)، پس از برداشت نمونه جهت انجام آزمایش‌های اولیه، در بسته‌های پلاستیکی از جنس پلی آمید/ پلی اتیلن با ضخامت 100 میکرون، به صورت تحت خلأ و با فشار اتمسفری بسته بندی شده و در دماهای 20- ، 4 ، 25 و 40 درجه سلسیوس قرار داده شد. در طول دوره نگهداری شش ماهه، کیفیت خرماها از لحاظ رنگ و بافت بررسی گردید. بر اساس نتایج حاصله، اثر دما ، زمان نگهداری و نوع بسته بندی بر شاخص‌های رنگی ( L*, a* ,b* ) و خاصیت صمغی بودن و قابلیت جوندگی خرما، در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار می‌باشد. اثرات متقابل دما، زمان نگهداری و نوع بسته بندی نیز بر ویژگی‌های مورد بررسی خرما معنی دار بوده است. بیشترین میزان شاخص‌های L* و a* به ترتیب مربوط به خرمای نگهداری شده در دمای 4 و 20- درجه سلسیوس می باشد و کمترین مقدار آنها در دمای 40 درجه سلسیوس مشاهده شده است. میزان این دو شاخص رنگی در خرماهای بسته‌بندی شده تحت فشار اتمسفری نسبت به خلأ بیشتر بوده است. کمترین میزان شاخص b*، مربوط به خرمای نگهداری شده در دمای 40 درجه سلسیوس می باشد و بیشترین میزان این شاخص در خرمای بسته‌بندی شده تحت فشار اتمسفری و در آغاز دوره نگهداری (زمان صفر) مشاهده شده است. بیشترین میزان خاصیت صمغی بودن و قابلیت جوندگی مربوط به خرماهای نگهداری شده در دمای40 درجه سلسیوس و در ماه ششم نگهداری می باشد. میزان این دو ویژگی بافتی در دماهای 20- ، 4 و 25 درجه سلسیوس با شیب ملایمی رو به افزایش و در دمای 40 درجه سلسیوس شیب تندتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Color and Texture Evolution of Atmospheric and Vacuum- Packed Dates (Kabkab'Variety) During Storage at Different Temperatures

نویسندگان [English]

  • Sima Cheraghi Dehdozi 1
  • Naser Hamdami 2
چکیده [English]

The physico-chemical characteristics and physiological qualities of palm (Phoenix dactylifera) fruit strongly depend on the storage conditions. Storage environment and packaging type are the factors most influencing on the quality of dates during their storage. Date fruits were packed within an aerobic atmosphere, vacuumed in PA/PE pouches and stored at different temperatures (-20, 4, 25 and 40 ?C). Throughout the study, the effect of packaging type, storage temperatures as well as storage time on physical properties of the fruits were investigated. The samples were evaluated for color indices (L*,a* ,b*) and as well for textural parameters (gumminess and chewiness) on a monthly basis, and during storage for a duration period of up to 6 months. Results demonstrated that the storage temperatures, storage time and packaging type greatly (p < 0.01) affect all the physical parameters (color indices, guminess, chewiness) during storage. The color index values (L*, a* ,b*) of dates stored at 40 ?C were lower than those of the other date fruits. L*,a* and b* indices of atmospheric packed dates were higher than those of the vacuum packed samples. The gumminess and chewiness were higher in the dates stored at 40 ?C within all packaging types within the sixth month. An increase of gumminess and chewiness was detected for all the samples throughout the storage period. However, it was noted that the increase was significantly greater at 40 ?C as compared with those at the other storage temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chewiness
  • Color indices
  • Date palm
  • Gumminess
  • Rexture
  • storage