ارزیابی خشک‌کن‌های کلزا تحت رطوبت‌های مختلف برداشت در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استادیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

بازده استخراج روغن در دانه‌های روغنی ارتباط مستقیم با رطوبت برداشت و شیوه خشکاندن آن دارد. جهت تعیین مناسب‌ترین رطوبت برداشت و ارزیابی ‌خشک‌کن‌های مختلف کلزا، پژوهشی در استان مازندران در سال 1388 با استفاده از دو آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در 6 تکرار و بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به ترتیب جهت ارزیابی کیفی دانه و انرژی انجام گرفت. سطوح رطوبت برداشت و نوع خشک‌کن بترتیب شامل 25، 20 و 15 درصد بر مبنای تر و پارویی، LSU و بخار بودند. با توجه به نتایج آزمایش‌، دامنه مقادیر کاهش ناخالصی به میزان 8/1% تا 4/0% ، کاهش ضایعات دانه سبز به میزان 3/1% تا 3/2% و ضایعات ترک و روغن دانه بترتیب به میزان 5/0% تا 9/1% و 2/1% تا 6/2% به دست آمد. همچنین دامنه مقادیر انرژی مصرفی، نسبت مصرف انرژی، بازدهی گرمایی و ظرفیت کاری بترتیب به میزان 41/171 تا 45/682 کیلوژول بر ثانیه، 285/0 تا 634/0، 29/25% تا 20/14% و 26/1 تا 59/7 تن در ساعت ‌بوده‌است. در نهایت رطوبت برداشت 15 درصد و خشک‌کن بخار به لحاظ داشتن بیشترین تعداد بهترین شرایط شاخص‌های مورد بررسی، به دیگر سطوح رطوبت‌ها‌ و خشک‌کن‌ها ترجیح داده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Canola Grain Dryers at Several Different Seed Moisture Contents (at Harvest) in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • zahra hashemi 1
  • mohamad amin Asoodar 2
  • s. jafar hashemi 3
  • s. ataollah siadat 4
چکیده [English]

The efficiency of oil extraction from oil seeds is affected by seed harvesting time, drying methods, seed storage conditions and finally the means of seed transportation to the factory. To determine the grain moisture content at harvest  and its effect on seed while on drying trails, (employing different canola dryers), a study was conducted in Mazandaran province in 2009. A factorial complete randomized design of 6 replications along with a factorial complete randomized block design of 3 replications were applied for an analysis of grain quality and as well as for energy consumption respectively. Levels of moisture content consisted of 15, 20 and 25 percent (wb) and the dryer systems included: oar, LSU and steam for drying up of the seeds. The results indicated that the loss in the product following drying was found to be in the range of 0.4%-1.8% for removal of impurity. Reduction due to grain immaturity ranged from 1.3% to 2.3% and the ranges of loss due to damaged seeds and seed oil content stood at 1.9%-0.5% and 2.6%-1.2% respectively. The results revealed that the value of energy utilization, energy utilization ratio, thermal efficiency and drying capacity varied as: 682.45-171.41 KJ/s, 0.634-0.285, 14.2%-25.29% and 7.59-1.26 Ton/h respectively. Finally it was shown that a 15% grain moisture content at harvest time and the seed being dried by a steam dryer to be the most  suitable treatment for the conditions in which the experiment was conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola
  • Moisture of harvest
  • Drying trail
  • Oil and energy losses