دوره و شماره: دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 1-103 

مقاله پژوهشی

ارزیابی خشک‌کن‌های کلزا تحت رطوبت‌های مختلف برداشت در استان مازندران

صفحه 1-7

10.22059/ijbse.2012.35201

زهرا سادات هاشمی؛ محمدامین آسودار؛ سیدجعفر هاشمی؛ سیدعطاءاله سیادت


مقایسه پوشش¬های کیتوزان- رس و قارچ¬کش- واکس روی برخی ویژگی¬های کیفی پرتقال تامسون در حین انبارمانی

صفحه 37-45

10.22059/ijbse.2012.35205

ابراهیم تقی نژاد کفشگری؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ مازیار فقیه نصیری؛ محمدهادی موحدنژاد