دوره و شماره: دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 105-192 
طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه¬ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه¬ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری

صفحه 111-123

10.22059/ijbse.2013.35213

داود محمدزمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حسین نوروز پوردیلمی؛ علی رستمی


بازشناسی ارقام پسته بر پایه ماشین بینایی و فیلترهای گابور

صفحه 125-131

10.22059/ijbse.2013.35214

اسما شمسی گوشکی؛ سعید سریزدی؛ حسین نظام آبادی پور؛ حمزه شمسی گوشکی