بررسی عوامل مؤثر بر اسیدولیز آنزیمی روغن کلزا با اسیدهای چرب کاپریلیک و کاپریک در تولید لیپید بازساخته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای

چکیده

در این پژوهش اسیدولیز آنزیمی روغن کلزا با اسیدهای چرب کاپریلیک و کاپریک به منظور تولید لیپید بازساخته مورد بررسی قرار گرفت. لیپوزیم تی­ال ­آی­ام که یک نوع لیپاز یک، سه-ویژة ترمومایسس لانوگینوزا می باشد به عنوان کاتالیزور در واکنشگاه بچ استفاده گردید. شرایط واکنش با در نظر گرفتن نسبت مولی اسید چرب به روغن (1:1، 1:2 و 1:3)، مقدار آنزیم (4،8 و12 درصد)، دما (45، 55 و 65 درجة سلسیوس) و زمان (15، 30 و 45 ساعت) به روش تاگوچی طرح ریزی شد. پروفیل اسیدهای چرب محصولات واکنش با استفاده از کروماتوگرافی گازی،آزمون و تغییرات عدد یدی از روی ترکیب درصد اسید چرب نمونه­ها تعیین گردید. محصولات واکنش در شرایط بهینه از نظر چگونگی توزیع اسیدهای چرب مقایسه شدند.نتایج نشان داد که ترکیب درصد اسیدهای چرب روغن کلزا در اثر واکنش تغییر می کند. واکنش اسیدولیز در حضور لیپوزیم تی­ال ­آی­ام در 55، نسبت مولی اسید چرب به روغن 1:3 و 12% آنزیم بالاترین درصد مولی اسیدهای چرب کاپریلیک (2/37%) و کاپریک (9/38%) را بعد از 15 ساعت گرماگذاری در روغن کلزا وارد نمود. تفاوت بین دو اسید چرب کاپریلیک و کاپریک در جریان واکنش اسیدولیز با هر یک از آنزیم­ها معنی دار نبود و عدد یدی روغن از 5/118 به 5/78 کاهش یافت. بررسی توزیع اسیدهای چرب در تری­آسیل­گلیسرول­ها در اثر واکنش اسیدولیز با استفاده از لیپوزیم تی­ال ­آی­ام به ترتیب حضور 5/49 و 4/53 درصد مولی از اسید کاپریلیک و اسید کاپریک را در جایگاه sn-1, 3 نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enzymatic Acidolysis of Canola Oil with Capric and Caprylic Fatty Acids to Produce Structured Lipids

نویسندگان [English]

  • Davood Savaghebi Firoozabadi 1
  • Keramatollah Rezaei 2
  • Mohammad Safary 2
  • Parviz Ashtari 3
چکیده [English]

Enzymatic acidolysis of canola oil through caprylic and capric acids was investigated for making structured lipids. Lipozyme TL IM, an sn-1,3 specific Thermomyce slanuginosa lipase, was utilized as the biocatalyst in the batch reactor. Reaction conditions were designed according to Taguchi’s method considering fatty acid to oil ratio, at three levels (1:1, 2:1, 3:1) , enzyme load (4, 8 and, 12%), temperature (45,55 and 65°C) and reaction time (15, 30 and 45 h). Fatty acid profiles of reaction products were analyzed through gas chromatography (GC) and iodine value (IV) variations determined from fatty acid composition. The reaction products, under optimum conditions, were compared in terms of the fatty acid distribution and molecular species of triacylglycerols. The results showed that fatty acid composition of canola oil was modified by the reaction. Acidolysis reaction in the presence of Lipozyme TL IM at 55°C, at the fatty acid to oil ratio of 3:1 and 12% enzyme level resulted in the highest molar percent of caprylic (37.2%) and capric (38.9%) acids in canola oil following 15 h of incubation. But, the difference between caprylic and capric acids in the acidolysis reaction for each enzyme was not significant. As a result of reaction with caprylic and capric acids, iodine value of canola oil revealed a significant decrease (from 118.5 to 78.8). Also, the results of the study indicated that by use of Lipozyme TL IM, 49.5 and 53.4 molar percents of caprylic and capric acids, respectively, were placed at sn-1,3 positions.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Acidolysis
  • canola oil
  • Capric acid
  • Caprylic acid
  • Lipase
  • Structured lipid