طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خودتراز طولی و عرضی گاوآهن برگردان¬دار سوار شونده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه شیراز

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از مهم­ترین تنظیم­ها برای ماشین­های کشاورزی، به ویژه ادوات خاک­ورز، برقراری حالت تراز در حین کار است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدارهای الکترونیکی و هیدرولیکی به کار گرفته شده، سامانه هوشمندی طراحی، ساخته و ارزیابی شد که به وسیله آن بتوان تراز طولی و عرضی گاوآهن برگردان­دار سوار­شونده را به صورت خودکار در ابتدای مسیر شخم و در حین عملیات شخم همزمان با ثبت و درج عمق شخم انجام داد. در این تحقیق از طرح کرت­های نواری خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی (3×2×3) و در سه تکرار استفاده شد. تراز گاوآهن در سه سطح (طولی، عرضی و مرسوم)، عمق اولیه شخم در دو سطح (15 و 20 سانتی­متر) و سرعت پیشروی در سه سطح (3، 5 و 8 کیلومتر بر ساعت) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس عمق­های اندازه­گیری شده نشان داد که اثرات متقابل سه متغیر تراز گاوآهن، عمق اولیه شخم و سرعت پیشروی در سطح 5 درصد، معنی­دار شده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین عمق­های اندازه­گیری شده سه متغیر فوق­الذکر (5%LSD)، لزوم به کارگیری دو سامانه کنترل تراز طولی و عرضی گاوآهن را نشان می­دهد. در یک نگاه کلی لزوم افزایش سرعت واکنش (به معنای کاهش زمان واکنش) سامانه در سرعت­های بالاتر نیز مشهود می­باشد. به عبارت دیگر افزایش سرعت واکنش بایستی تابعی از سرعت پیشروی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design, Development and Evaluation of a Lateral and Longitudinal Self-Leveling System for a Mounted Moldboard Plow

نویسندگان [English]

  • Abbas Atefi 1
  • S. Hosein Karparvarfard 2
چکیده [English]

One of the basic adjustments in application of agricultural implements, particularly tillage tools, is their work in a leveled state while in operation. Throughout the ongoing research, and by application of electronic and hydraulic circuits, an intelligent system was designed, developed and evaluated. The device is expected to perform the plow longitudinal as well as lateral adjustments at the beginning and during the plowing operations. A mounted moldboard plow was made use of, while simultaneously making measurements and recordings of the depth of plowing. A split plot experiment in the framework of a complete randomized block design of three replications (3×2×3) namely: the leveling of the plow in 3 levels (longitudinal, lateral, vs. the common practice (conventional); basic plowing depth at 2 (15 and 20 cm) levels and 3 levels of forward speed (3, 5, 8 km/hr) was employed. Variance analysis of the measured plowing depths indicated significant differences (P<0.05) as regards the interaction effects among the three factors of plow leveling, plowing depth, and forward speed. The plowing depths, measured at different treatment levels of the above three variables (LSD of 0.05) indicates the necessity of a close control of the longitudinal as well as lateral adjustments of the plow. Quick response of the system, particularly at higher speeds is indispensable. In other words, the speed of reflection of the system must be closely related to the forward speed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • tillage
  • Longitudinal leveling
  • Lateral leveling
  • Automatic leveling system control