طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه¬ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه¬ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

4 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شال

6 کارشناس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

به کارگیری مدیریت موضعی محصولات زراعی (SSCM) در اعمال نهاده‌ها به صورت نرخ-متغیر (VRA) رهیافتی مفید به منظور بهینه سازی مصرف نهاده‌های زراعی و حفظ محیط زیست است. بر این اساس در این پژوهش طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه­ی سمپاشی نرخ-متغیر بر مبنای نقشه خاک مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا یک نمونه سامانه­ی اعمال علف­کش با استفاده از رهیافت تزریق مستقیم (DI) طراحی و ساخته شد. این سامانه بر اساس تعیین موقعیت مکانی سمپاش در مزرعه توسط یک گیرنده­ی سامانه­ی مکان­یاب جهانی(GPS)، مقایسه­ی آن با داده های نقشه مدیریتی و اندازه گیری سرعت پیشروی سمپاش در مزرعه، میزان اعمال ماده­ی ­مؤثر علف­کش را متناسب با هر ناحیه­ی مدیریتی توسط کنترل تزریق کننده ها تعیین می کند. مهمترین عامل مؤثر بر عملکرد سامانه­ی تزریق مستقیم زمان پاسخ سامانه در انتقال محلول سم از محل تزریق تا نوک افشانک ها تعیین شد. به منظور اندازه­گیری زمان تأخیر (زمان پاسخ) در انتقال محلول سم از نقطه­ی تزریق تا نوک افشانک‌ها از عامل هدایت الکتریکی محلول در محل افشانک­ها استفاده شد. در طی انجام آزمون های کارگاهی، عوامل کنترلی سامانه شامل چرخه­ی وظیفه، سرعت پیشروی، فشار سیال حامل، فشار ماده­ی مؤثر علف­کش (و در نتیجه دبی آن)، میزان ماده­ی مؤثر مورد نیاز بر اساس نقشه­ی مدیریتی اعمال علف­کش و نیز محل تزریق ماده­ی مؤثر علف­کش درون سیال حامل تغییر یافت. هر آزمون کارگاهی در سه تکرار انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه­ی نتایج کارگاهی از تجزیه­ی واریانس به همراه آزمون دانکن با سطح احتمال 5% استفاده شد تا اثر تغییر پارامترهای مختلف بر زمان تأخیر سامانه تعیین شود. به منظور بررسی اثر بر­هم کنش عوامل مختلف از آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک کامل تصادفی استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که زمان پاسخ سامانه به طور معنی داری به دو عامل میزان فشار سیال حامل و محل تزریق ماده­ی ­مؤثر علف­کش بستگی دارد که با در نظر گرفتن این دو عامل در طراحی سامانه، می توان به دقت بالاتری در اعمال علف­کش در محل مورد نظر در مزرعه دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Fabrication of a Map-Based VRA System for a Tractor- Mounted Boom-Type Field Sprayer

نویسندگان [English]

  • Davood Mohammad Zamani 1
  • Saeid Minaei 2
  • Reza Alimardani 3
  • Morteza Almasi 4
  • Hosein Norouz poordeilami 5
  • Ali Rostami 6
چکیده [English]

 
Variable Rate Application (VRA) based on Site Specific Crop Management (SSCM) is an effective approach for optimizing the application of agricultural inputs and preventing the undesirable environmental impacts. Design, construction and evaluation of a Map-Based VRA System was the main objective followed in this research. For variable rate application based on the generated map, a Direct Injection (DI) system was designed and constructed. This system was based on GPS data for positioning of sprayer, comparing GPS data with management map data, measurement of velocity and finally injection of the active ingredient into a carrier fluid using solenoid injectors proportionate to any management zone on the digital management map. The most important factor for evaluation of the developed DI system was system response (delay) time. Electrical conductivity was employed to assess the delay time. Independent variables including duty cycle, travel speed, carrier pressure, active ingredient pressure, active ingredient rate, as based on digital management map, and injection position were varied during the tests. Each test was implemented in three replications. Analysis of Variance and Duncans multiple range test were utilized to analyze the data. A factorial design of a completely randomized block was used for an evaluation of the interactions of various factors. The results revealed that response time depended significantly on carrier fluid pressure and injection position of the active ingredient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Variable Rate Technology (VRT)
  • Direct Injection (DI)
  • Global positioning System (GPS)
  • Reaction Time