بررسی اثر برنامه¬های توسعه بر تحولات مکانیزاسیون ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر برنامه­های توسعة بر تحولات مکانیزاسیون و اشتغال در بخش کشاورزی ایران است. برای این منظور از رهیافت الگوسازی سری زمانی استفاده شده است. بر اساس نتایج برازش الگوی VEC، جانشینی میان نهاده­های ماشین و نیروی کار تأیید می‌شود. به طور کلی یک واحد ضریب مکانیزاسیون معادل اشتغال یک میلیون نفر نیروی کار در بخش کشاورزی ایران است. همچنین نتایج الگو بیانگر آن است که اجرای برنامه­های توسعة مکانیزاسیون بر بهبود وضعیت آن مؤثر بوده، اما فاصلة زیاد هدف­های برنامه با عملکرد آن گویای ناکارآمدی در دستیابی به چشم انداز برنامه­هاست. با وجود این، اجرای صحیح برنامه­های توسعه و دستیابی به اهداف آن، یکی از راه‌های رسیدن به مکانیزاسیون در سطح مطلوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effect of the Development Plans on Iran’s Mechanization Evolution

نویسندگان [English]

  • Hasan Mafi 1
  • S. safdar Hoseini 2
  • Elham Foodazi 3
چکیده [English]

The main goal followed in the present study is to investigate the effect of developed plans on mechanization evolution and employment in the agricultural sector. Time series approach was applied. According to the results of the VEC model, substitution relationship between machine and labor accepted. In general, one unit of mechanization coefficient is substituted for one million employments in agriculture sector. Also, results showed that accomplishment of mechanization development programs had been affected by the improvement of its standing, but the existing gap between programs’ goals and their performance revealed inefficiency in acquiring Iran’s vision programs. Hence, exact implementation of development programs and an acquiring of the goals were considered as some of ways for reaching the optimum level of mechanization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanization
  • Development plans
  • employment