بهبود اندازه کلوخه¬ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

2 استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام عملیات خاک­ورزی تهیه بستری مناسب برای بذر می­باشد. یکی از شاخص­های مهم در زمینه کیفیت شخم، قطر متوسط وزنی کلوخه­های ایجاد شده در عملیات شخم می­باشد. در این مطالعه تلاش شد با استفاده از روش شش سیگما، شاخص قطر متوسط وزنی کلوخه­ها در مزرعه دانشگاه تهران مورد مطالعه قرار گرفته و بهبود داده شود. شش سیگما یکی از روش­های نوین مدیریتی در زمینه بهبود فرایندها می­باشد که کاربردهای وسیعی دارد. اندازه­گیری­ها نشان داد که قابلیت فرایند برای شاخص قطر متوسط وزنی کلوخه­ها در مزرعه مورد مطالعه 69/0 می­باشد. نتایج اولیه همچنین نشان دادند که این فرایند تحت کنترل نبوده و نیاز به بهبود دارد. با استفاده از ابزار FMEA مشخص شد که مهم­ترین عوامل مدیریتی تأثیرگذار بر قطر متوسط وزنی کلو­خه­ها، رطوبت خاک، سرعت پیش­روی تراکتور و عمق شخم به ترتیب با نمره اولویت ریسک 900، 630 و 560 می­باشند. بنابراین با اصلاح این عوامل و اجرای مجدد عملیات شخم در شرایط جدید، قابلیت فرایند به 36/1 افزایش یافت که بیان­گر این موضوع است که با اعمال اصلاحات کیفیت شخم بهبود یافته و بستر بذر یکنواختی تشکیل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Clod Size in Tillage through Six Sigma Methodology

نویسندگان [English]

  • Majid Namdari 1
  • Shahin Rafiee 2
  • Ali Jafari 3
چکیده [English]

 
The aim followed in tillage operations is the preparation of a suitable seedbed. The clod Mean Weight Diameter (MWD) is one of the important tillage quality factors. In this study Six Sigma methodology was employed to improve the MWD index on the experimental farm of the university of Tehran. Six Sigma is considered as one of the new improving process methods that has gained wide applications in almost all sciences. Measurements indicated the process capability (Cpk) to be 0.69 for WMD in the case study. Data also revealed that the process was out of control and needed improvement. FMEA revealed that soil moisture content, plowing speed and plowing depth are the most important factors affecting clod size, with 900, 630 and 560 risk priority number respectively. These factors were reformed in the new process and Cpk measured again. Cpk in the new process was obtained as 1.36 indicating that the process became adequately applicable. Utilization of Six Sigma caused the improvement of tillage quality and the preparation of a suitable seedbed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tillage
  • Moldboard plow
  • Mean Weight Diameter (MWD)
  • Tillage quality