مقایسه پوشش¬های کیتوزان- رس و قارچ¬کش- واکس روی برخی ویژگی¬های کیفی پرتقال تامسون در حین انبارمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و مرکبات رامسر

4 دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه استفاده از پوشش‌های طبیعی به جای پوشش‌های شیمیایی به منظور افزایش کیفیت ماندگاری میوه­جات، مورد استقبال اکثر مصرف کنندگان دنیا قرار گرفته است. در این تحقیق کیفیت پرتقال تامسون در قالب طرح فاکتوریل (4 3) با پوشش خوراکی نانو کامپوزیت کیتوزان- رس و پوشش شیمیایی قارچ کش- واکس در مقایسه با نمونه بدون پوشش طی 3 ماه انبارمانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه‌های پرتقال در سردخانه با دمای oC5 و رطوبت نسبی 90-85 درصد نگهداری شده و pH، اسید قابل تیتر آب پرتقال، درصد کاهش وزن، نیروی برش پوست، نیروی شکست و ضریب کشسانی میوه طی دوره انبارمانی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنی‌دار بین پوشش‌های مختلف روی تمامی صفات اندازه گیری شده، به جز حداکثر نیروی برش پوست میوه بود (p<0.01). در ضمن تاثیر زمان‌های مختلف انبارمانی بر درصد کاهش وزن، نیروی برش پوست و شکست میوه نیز معنی‌دار بود (p<0.01). همچنین استفاده از پوشش کیتوزان- رس، ضمن کاهش تلفات از دست دادن آب میوه نسبت به نمونه شاهد، به دلیل افزایش pH آب میوه، ایجاد حداکثر نیروی شکست و ضریب کشسانی میوه، موجب مقاومت میوه به بیماری‌های قارچی شده و استحکام بافت درونی آن را حفظ و در کل از کاهش کیفیت میوه جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Chitosan-Clay and Fungicide-Wax Coatings on some Quality Properties of Thomson Navel Orange during Storage

نویسندگان [English]

  • ebrahim taghinejad 1
  • Mohammad hadi Khoshtaghaza 2
  • Maziar Faghih nasiri 3
  • mohammad hadi Movahed nejad 4
چکیده [English]

Most consumers prefer natural coatings to the chemical ones to act as an enhancement of storage quality of fruits. In this research, quality of Thomson oranges coated with chitosan-clay nano composite edible coating plus fungicide-wax chemical coating was compared with a non-coated sample during storage for a period of 3 months through a factorial design (3×4). Orange samples were kept in a cold storage at 5oC temperature and 85-90% of relative humidity. The pH, titratable acidity of orange juice, weight loss percentage, peel shear and fracture forces as well as the coefficient of elasticity were assayed during storage. Results indicated significant differences among different coatings on all the measured dependent variables except on peel shear force (p<0.01). In addition, storage duration significantly affected weight loss, fruit peel cutting and fracture forces (p<0.01). Also fruits coated with Chitosan-clay showed reduction in weight loss, increase in pH, the highest fracture force as well as the coefficient of elasticity as compared with the control samples. Therefore, it is concluded that the coating increased fruit resistance to fungal diseases, retained inner texture strength and prevented the decrease in fruit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citrus
  • Nano particles
  • storage
  • Mechanical properties
  • Fungicide-wax