تعیین و مقایسه حساسیت ارقام مختلف سیب (منطقه خراسان) به بارهای ضربه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 یکی از موارد لازم جهت توسعه سامانه‌های جابه‌جایی و پس از برداشت میوه‌های تازه، داشتن اطلاعات کافی در خصوص نحوه کاهش آسیب‌های مکانیکی برای هر محصول است. تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقایسه حساسیت پنج رقم سیب تولیدی منطقه خراسان به بار ضربه‌ای صورت پذیرفته است. بدین منظور 5 رقم سیب منطقه خراسان (شامل ارقام عروس، عباسی، لبنانی‌زرد، لبنانی‌قرمز، گلشاهی) توسط دو سطح ضربه زننده تخت و گرد با سه سطح انرژی ضربه‌ای (976/0، 590/0، 276/0 ژول) با پنج تکرار توسط دستگاه ضربه نوع آونگی تحت بارگذاری ضربه‌ای قرار گرفت. در هر آزمایش متغیرهای عمق و قطر لهیدگی اندازه‌گیری و حجم و حساسیت به لهیدگی با استفاده از روابط برآورد شدند. نتایج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تأثیر فاکتور‌های رقم، انرژی ضربه و نوع سطح ضربه زننده در سطح احتمال 1% بر قطر و عمق لهیدگی معنی‌دار است. رقم عروس با میانگین 25 میلی‌متر بیشترین قطر لهیدگی و رقم گلشاهی با میانگین 11 میلی‌متر بیشترین عمق لهیدگی را نشان داد. همچنین به طور میانگین حجم لهیدگی‌های ایجاد شده در برخورد با سطح تخت بیشتر از سطح گرد بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌های حساسیت به لهیدگی نشان داد تأثیر فاکتورهای رقم، انرژی ضربه و انحنای سطح ضربه زننده در سطح احتمال 1% بر حساسیت به لهیدگی معنی‌دار است. مقایسه مقادیر میانگین حساسیت به لهیدگی در رقم‌های مختلف نشان داد بین رقم‌های عباسی، لبنانی‌قرمز و لبنانی‌زرد به ترتیب با مقادیر میانگین 71/3، 95/3 و 12/4 میلی لیتر بر ژول اختلاف معنی‌داری در سطح 1% وجود ندارد، لیکن رقم گلشاهی و عروس به ترتیب با مقادیر میانگین 29/5 و 23/6 میلی لیتر بر ژول حساسیت به لهیدگی بالاتری داشتند. با توجه به استاندارد درجه‌بندی سیب آمریکا، لهیدگی رقم‌های عباسی و لبنانی‌قرمز در ضربه با انرژی 276/0 ژول در محدوده مجاز درجه یک است، در حالی که سایر ارقام در اثر اعمال این ضربه از محدوده مجاز خارج می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and Comparison of Susceptibility of Different Apple Varieties (KHORASAN Region) to Impact Damage

نویسندگان [English]

  • Hasan sadrnia
  • bagher emadi
چکیده [English]

Gain of enough knowledge on how to reduce mechanical damages is indispensable in developing fresh fruit handling as well as post harvest systems. This research was performed to determine and compare the susceptibility of five apple varieties to impact loads in KHORASAN region. Five apple varieties of KHORASAN region (AROOS, ABBASI, yellow LOBNANI, red Lobnani and Golshahi) were loaded by two impact tools (flat vs. round shaped) along with three impact energy levels (0.976, 0.590 and 0.276 J) in five replications using pendulum apparatus arrangement. For each sample, depth and diameter levels of bruise were measured. The volume as well as susceptibility to bruise were evaluated using defined equations. Statistical factorial experiments in the form of completely randomized design (5×3×2) of five replications were employed. The results indicated that the depth and diameter of bruise were significantly affected by variety, impact energy and as well by the shape of impact tool. Maximum mean bruise diameter (25 mm) and depth (11 mm) belonged to AROOS and GOLSHAHI varieties, respectively. The average bruise volume caused by the flat shaped impact tool was more pronounced than that for the circle shaped one. The results of variance analysis of susceptibility to bruise showed that variety, impact energy and the shape of impact tool exerted significant effects on bruise susceptibility (P<0.01). A comparison of mean bruise susceptibility in the different studied varieties of apple indicated that there is no significant difference observed among ABBASI, red LOBNANI and golden LOBNANI (3.71, 3.95 and 4.12 ml/J, respectively) while GOLSHAHI and AROOS (5.29 and 6.23 ml/J, respectively) exhibited more susceptibility. Further investigations showed that the resulted bruise for ABBASI and red LOBNANI varieties with an impact energy of 0.276 J was in the accepted range of grade No. 1 (on the basis of American standard for apple grading), while the bruise in other varieties facing this impact energy was out of the standard value of bruise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bruise volume
  • Bruise diameter
  • Apple
  • Impact damage
  • Impact area