اثر ارتعاشات شبیه‌سازی‌شدۀ حمل‌و‌نقل بر درصد جوجه‌درآوری تخم‌مرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

حمل‌ونقل نامناسب محصولات کشاورزی آسیب‏های مکانیکی بر آن‌ها وارد می‌کند. شکل آسیب به خواص فیزیکی و مکانیکی محصول و نوع بار وارد بر آن بستگی دارد. ارتعاشات تولید‌شده هنگام حمل‌ونقل باعث تکان‌خوردن محصول و برخورد آن با سطوح اجزای ماشین حمل‌کننده و دیگر قسمت‌ها می‌شود و به شکل بافت‌های آن صدمه می‌زند. در این پژوهش اثرات فرکانس ارتعاش، و موقعیت قرارگیری داخل مخزن، روی میزان صدمات واردشده به تخم‌مرغ‏های نطفه‌دار مطالعه شد. ابتدا دستگاه شبیه‌ساز ارتعاشات در آزمایشگاه طراحی و ساخته شد و با استفاده از آن ارتعاشات حمل‌ونقل شبیه‌سازی، و اثر پارامترهای گوناگون روی میزان صدمات بررسی شد. میزان صدمه بر مبنای اختلاف بین میزان جوجه‌درآوری تخم‌مرغ‏های ارتعاش‌داده‌شده با تیمارهای شاهد، برحسب درصد در نظر گرفته شد. فرکانس ارتعاش در چهار سطح: 5، 5/7، 1، و Hz5/12 و موقعیت قرارگیری تخم‌مرغ‌ها داخل مخزن در سه سطح: پایین (40 سانتی‏متر)، وسط (80 سانتی‏متر) و بالا (120 سانتی‏متر)، در نظر گرفته شد. عمل ارتعاش‌دهی همۀ نمونه‌ها در شتاب ثابت g‌5/0 و زمان ثابت 10 دقیقه انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد که اثرات فرکانس و موقعیت قرارگیری داخل مخزن، در سطح یک درصد روی میزان کاهش درصد جوجه‌درآوری معنی‏دار است. با افزایش فرکانس ارتعاش، میزان درصد جوجه‌درآوری تخم‌مرغ‏ها کاهش یافته بود. ارتعاشات با فرکانس‏های بالاتر از Hz‌5 بیشترین صدمات را وارد کرده بودند. میزان کاهش درصد جوجه‌درآوری تخم‌مرغ‏های واقع در لایه‏های بالایی مخزن به‌طور معنی‌داری بیشتر از لایه‏های وسطی و زیرین بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of simulated transport vibration on the egg hatchability percentage

نویسندگان [English]

  • Feyzollah Shahbazi 1
  • Saeed Mohammadzadeh 2
1 Assistant Professors, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Iran
2 Assistant Professors, Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Iran
چکیده [English]

Improper transportation of agricultural materials causes mechanical damage to them. The damage is
depended to the physical and mechanical properties of the product and properties of the applied
force. Vibration generated by vehicles during road transportation causes shake the product, contact
it with carrier bin and other components, tissues deformation and damage to product. This research
was conducted to evaluate the effects of vibration frequency and position in bin, on the eggs damage
during transportation. At first a laboratory vibrator, which simulates the road transportation under
laboratory conditions, was designed and used to obtain some factors influencing the damage during
eggs transportation. The damage was described as a difference of eggs hatchability percentage
between vibrated and control samples after the tests. Four vibration frequencies of 5, 7.5, 10 and
12.5 Hz and three positions in bin of bottom (40 cm), middle (80 cm) and top (120 cm) at constant
acceleration of 0.5 g and vibration duration of 10 mines were used. The results showed that,
vibration frequency and position in bin significantly influenced the percentage reduce in eggs
hatchability at the 1% probability level. Eggs hatchability was reduced as vibration frequency
increased. Vibration with frequencies higher than 5 Hz caused higher damage levels. Eggs located
at top position in bin significantly had higher damage than middle and bottom positions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • egg
  • hatchability
  • simulation
  • transportation
  • Vibration