دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

1. تعیین برخی خصوصیات فیزیکی میوه توت‌فرنگی (رقم سلوا)

صفحه 1-8

10.22059/ijbse.2013.36158

سعید علی عسگریان نجف آبادی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ جعفر حاجی لو