دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-100 

مقاله پژوهشی

تعیین برخی خصوصیات فیزیکی میوه توت‌فرنگی (رقم سلوا)

صفحه 1-8

10.22059/ijbse.2013.36158

سعید علی عسگریان نجف آبادی؛ حمیدرضا قاسم زاده؛ جعفر حاجی لو