بررسی اثر پیش‌تیمار شیمیایی کاه برنج با آمونیاک، اوره، و سود بر تولید بیوگاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

بقایای محصولات کشاورزی با وجود پتانسیل بالا در تولید بیوگاز، به‌دلیل ‌داشتن مواد لیگنوسلولزی، برای کاهش زمان تجزیۀ بیولوژیکی به پیش‌تیمار نیاز دارند. پیش‌تیمار شیمیایی سرعت تجزیه‌پذیری و راندمان بیوگاز را افزایش می‌دهد. در این پژوهش تأثیر اوره 4 درصد، آمونیاک 5 درصد، و سود 8 درصد بر تجزیه‌پذیری کاه برنج و تولید بیوگاز با کود گوسفندی در هاضم بی‌هوازی با سه نسبت کربن به نیتروژن 15، 20 و 29 و دمای °C 2±40 بررسی شد. این تحقیق به‌صورت آزمایشی فاکتوریل با دو متغیر (پیش‌تیمار شیمیایی و نسبت کربن به نیتروژن) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین تولید بیوگاز و متان به‌ترتیب (ml/VS add)  594 (33/133 درصد بیشتر از شاهد) و 33/70 درصد در تیمار کود گوسفندی در ترکیب با کاه پیش‌تیمار‌شده با سود 8 درصد و در نسبت کربن به نیتروژن 29 به‌دست آمد. در مجموع نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ عملکرد مثبت هضم ترکیبی کاه برنج با کود گوسفندی و همچنین پیش‌تیمار کاه با سود برای تولید بیوگاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of chemical pretreatment of rice straw with ammonia, urea and sodium hydroxide

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Saeidi 1
  • Seyyed Jafar Hashemi 2
  • Seyed Yahya Kazemi 2
1 Former Graduate Student, Sary University of Agriculture and Natural Resources, Iran
2 Assistant Professor, Sary University of Agriculture and Natural Resources, Iran
چکیده [English]

Agricultural residues have high potential to produce biogas, but they contain lignocellulosic
materials which are not easily degradable, so the pretreatment is required. Chemical pretreatment
increases the rate of degradation and efficiency of biogas production. This study has been
investigated the effect of 4% -urea, 5%-ammonia and 8%-sodium hydroxide on degradation of rice
straw and production of biogas combined with sheep manure with three Carbon to Nitrogen ratios
(15, 20 and 29) in anaerobic digester at temperature of 40±2 °C. The process was performed in a
factorial design with two factors in three replications. Results showed that the cumulative
production of biogas and the maximum percent of Methane are 594 (ml/VSadd ) (that is 133.33%
more than the control) and 71% that they achieved by 8%-NaOH-pretreated straw combined with
manure in Carbon to Nitrogen ratio of 29. The results show the positive effect of chemical
pretreatment of rice straw on efficiency of biogas production combined with sheep manure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agricultural residue
  • biodegradability
  • Biogas
  • carbon to nitrogen ratio
  • pretreatment
  • sheep manure