تعیین برخی خصوصیات فیزیکی میوه توت‌فرنگی (رقم سلوا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 استاد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در تحقیق حاضر خصوصیات فیزیکی، تغذیه‌ای، و رنگی توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) رقم سلوا مطالعه شده است. مقادیر جرم، قطر، طول، قطر متوسط هندسی، و کرویت در محتوای رطوبتی 07/91 درصد (محتوای رطوبتی اولیه) به‌ترتیب برابر 885/11 گرم، 26/ 28 میلی‌متر، 70/29 میلی‌متر، 59/28 میلی‌متر و 971/0 به‌دست آمد. مقادیر حجم، دانسیتۀ حقیقی، دانسیتۀ ظاهری، تخلخل، سطح تصویر و سفتی میوه در محتوای رطوبتی مشابه به‌ترتیب برابر 33/12 سانتی‌متر مکعب، 880/1068 کیلوگرم بر متر مکعب، 330/474 کیلوگرم بر متر مکعب، 11/51 درصد، 61/8 سانتی‌متر مربع و 63/3 نیوتن تعیین شدند. مقادیر ضریب اصطکاک استاتیک میوۀ توت‌فرنگی روی سطوح فولاد، آهن گالوانیزه، تخته چند‌لا، و لاستیک به‌ترتیب برابر 415/0، 439/0، 473/0 و 575/0 اندازه‌گیری شد. تجزیۀ واریانس ضرایب اصطکاک استاتیک وجود اختلاف معنی‌دار بین سطوح از جنس‌های گوناگون را نشان داد و فقط ضریب اصطکاک روی سطوح فولاد و آهن گالوانیزه فاقد اختلاف معنی‌دار بود. میزان پارامتر‌های رنگی L*، a*، b* و شدت رنگ به‌ترتیب برابر 3/24، 4/30، 5/30 و 06/43 به‌دست آمد. مقادیر pH، مادۀ جامد محلول (TSS)، اسیدیته، ویتامین C، مادۀ خشک، و خاکستر توت‌فرنگی به‌ترتیب برابر 6/3، 7 درصد، 8/3 درصد، 13/64 (g100/(mg، 90/8 (g100/(mg و 787/0 (g100/(mg محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of saome physical properties of strawberry fruit (selva cultivar)

نویسندگان [English]

  • Saeed Ali Asgarian Najaf Abadi 1
  • Hamid Reza Ghasemzadeh 2
  • Jafar Hajiloo 3
1 Former Graduate Student, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
2 Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

In the present research, the physical, nutritional and chromatic properties of strawberry (Fragaria x
ananassa), Selva Cultivar were studied. The values for mass, diameter, length, geometric mean
diameter and sphericity of strawberry fruit at 91.07% moisture content (d.b.) were 11.885 g, 28.260
mm 29.697 mm, 28.585 mm and 0.971 respectively. At the same moisture content, volume, true
density, bulk density, porosity and hardness were 12.325 cm3, 1068.880 (kg/m3), 474.330 (kg/m3),
51.11%, 8.606 cm2 and 3.632 N respectively. Static coefficient of friction on the steel, galvanized
iron, plywood and rubber surface measured as 0.415, 0.439, 0.473 and 0.575 respectively. Analysis
of variance showed that there was a significant difference between the surfaces of various materials
and only galvanized steel and iron surfaces were not significantly different. The color parameters
L*, a*, b* and color intensity were 29.6, 29.7, 28.2 and 40.95, respectively. The values for pH, TSS,
total acidity, vitamin C, dry matter and ash were 3.6, 7%, 3.8%, 64.13 (mg/100g), 8.90
(mg/100g)and 0.787(mg/100g), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • hardness
  • color intensity
  • Static coefficient of friction