کاربرد روش ریزاستخراج مایع‌ـ‌مایع‌پخشی در اندازه‌گیری میزان جذب منتول از دوغ به بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشیار پژوهشکدۀ پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

یکی از واکنش‌هایی که بین مادۀ غذایی و مادۀ بسته‌بندی در تماس با هم صورت می‌گیرد جذب ترکیبات عطر‌و‌طعمی از مادۀ غذایی به بسته‌بندی است. اهمیت مطالعۀ این واکنش‌ها از این نظر است که جذب ترکیبات عطر‌و‌طعمی به مادۀ بسته‌بندی سبب کاهش شدت عطر و طعم محصول و همچنین تغییر در خواص مرزی/مکانیکی بطری‌ها می‌شود، که در نهایت به کاهش کیفیت محصول می‌انجامند. جذب منتول (عامل طعم نعناع) از دوغ به بطری PET در سه وضعیت دمایی 4، 25، و 45 درجۀ سلسیوس بررسی شد. در این تحقیق برای استخراج منتول از بطری‌ها روش استخراج با حلال به‌کار برده شد و از روش ریزاستخراج مایع‌ـ‌مایع‌پخشی نیز برای پیش‌تغلیظ محلول استخراجی قبل از آنالیز دستگاهی استفاده شد. اندازه‌گیری کمّی منتول با روش کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور FID صورت گرفت. نتایج نشان داد که میزان جذب منتول تابعی از دما و زمان نگهداری است، به‌این ترتیب که میزان جذب منتول با گذشت زمان و افزایش دما افزایش یافت. مدل ریاضی به‌کارگرفته‌شده در پژوهش حاضر، رفتار فیکی را در نفوذ منتول به‌داخل بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات نشان داد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of dispersive liquid-liquid microextraction in determination of menthol absorption from yogurt drink into polyethylene terephthalate bottles

نویسندگان [English]

  • Mahdi Farhoodi 1
  • Zahra Emam jomeh 2
  • Mohammad Reza Ehsani 2
  • Abdolrasoul Oromiehie 3
1 Ph. D. Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Professors, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Iran Polimer and petrochemical Institute
چکیده [English]

Absorption of flavor compounds from food into the package is one of the interactions which occur
between food and packaging material. This phenomenon is of high importance, because absorption
of flavors into the packaging material could diminish the flavor intensity of the product as well as
loss of mechanical/border properties of the packaging material, so the final loss of quality in the
food product will be appear. Absorption of menthol (mint flavor agent) from yogurt drink into the
PET was studied at three storage temperature (4, 25 and 45°C). Solvent extraction method used for
extraction of menthol from PET bottle and dispersive liquid-liquid mixroextraction used for preconcentration
of extracted solution before instrumental analysis by GC. Quantification of menthol
performed using gas chromatograph coupled with FID detector. The results showed that the
absorption of menthol into the packaging material is a time and temperature dependent phenomenon
so that the content of menthol absorbed into bottle increases with elevation in time and
temperatures. The mathematical model represented fickian diffusion in the absorption of menthol
into polyethylene terephthalate bottles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absorption
  • dispersive liquid-liquid microextraction
  • menthol
  • polyethylene terephthalate
  • yogurt drink