ارزیابی غیرمخرب تازگی تخم‏مرغ با طیف‏سنجی UV-IR و تعیین تأثیرگذارترین ناحیۀ طیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مکانیک ماشین‏های کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه مکانیک ماشین‏های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 دانشیار گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 استادیار گروه دام و طیور، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

صنعت مدرن طیور به‌جای روش‏های سنتی فراوری و جابه‏جایی تخم‌مرغ مانند candling و بازرسی چشمی، به‌دنبال روش‏های جدیدتری است. هدف از این پژوهش، ارزیابی طیف‏سنجی UV-IR به‌منظور سنجش غیر‏مخرب تازگی تخم‏مرغ به‌عنوان جایگزینی برای روش‏های سنتی بازرسی است. برای بررسی گسترۀ وسیعی از تغییرات در تازگی، گروه‌های متشکل از 10 تخم‌مرغ (oC 730 و 425درصد RH) به‌مدت 30 روز ذخیره شدند. اندازه‏گیری‏های طیفی در برابر سه پارامتر مخرب سنجش تازگی (Haugh units  (HU)، pH سفیده و زرده، و ضریب زرده (YC[1])) قرار داده شدند. روش‏های PLSR وPCR  به‌منظور پیش‏بینیHU ، pH سفیدۀ تخم‌مرغ، و YC براساس داده‏های طیفی استفاده شد. مقدار ضریب تعیینخطای پیشگویی در روش PLSR برای HU، YC، و pH سفیده به‌ترتیب 88/0، 86/.، و 78/0 و در روش PCR (برای HU، YC، و pH) سفیده به‌ترتیب 64/0، 62/0، و 41/0 به‌دست آمد. این نتایج بیانگر توانایی بیشتر PLSR در پیش‏بینی داده‏های طیفی است. در‌ضمن بیشتر اطلاعات طیفی در بازه nm820-510  قرار دارد. نتایج همچنین نشان داد که طیف‏سنجی UV-IRدر ارزیابی کیفیت درونی و تازگیتخم‏مرغ روش موفقی است.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Non-destructive assessment of egg freshness using UV-IR spectroscopy and determination of the effective wavelength domain

نویسندگان [English]

  • Saman Abdanan 1
  • Saeed Minaei 2
  • Ezadin Mohajerani 3
  • Mohammad Amir Karimi Torshizi4 4
1 Assistant professor, Faculty of Agriculture, Ramin Khuzestan University of Agriculture and Natural Resources
2 Associate professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
3 Associate professor, Faculty of Physics, Shahid Beheshti University
4 Assistant professor, Faculty of Agriculture, , Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Therefore, the objective of this study is to test the feasibility of UV-IR transmission spectroscopy for the non-destructive assessment of the freshness of an individual egg as an alternative for traditional inspection methods. To obtain a considerable variation in freshness, groups consisting of 10 eggs were stored (30 7 oC and 25% 4 RH) for 30 days. Data obtained from non-destructive spectral measurements were compared with three destructive freshness parameters including Haugh units (HU), albumen and yolk pH as well as yolk coefficient (YC(. Partial least squares regression (PLSR) and principal component regression (PCR) models are built in order to predict HU, pH and YC based on the transmission spectra. The correlation coefficients between the predicted value and the measured value are 0.88, 0.86 and 0.78 for HU, YC and pH of the albumen, respectively, in the PLSR method and 0.64, 0.62 and 0.41 for HU, YC and pH of the albumen, respectively, in the PCR method. These results show that the light transmission spectrum of an egg provides better quantitative information about egg freshness based on PLSR method. Effective information concerning egg freshness is restricted to the wavelength interval between 510 and 820 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-destructive technique
  • Egg quality and freshness indices
  • effective wavelength domain