طراحی، ساخت و ارزیابی پوست کن پیوسته کنجد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

پوست‌کنی مرحله‌ای بسیار مهم در فراوری دانۀ کنجد و شامل فرایندهای خیساندن، پوست‌گیری، و جداسازی پوست از مغز دانۀ کنجد است. در این تحقیق، یک پوست‌کن پیوستۀ دانه‌های کنجد در راستای طراحی فرایند پیوستۀ صنعتی کنجد طراحی، ساخته، و سپس ارزیابی شد. شیب دستگاه و دور محور پوست‌کن فاکتورهای اصلی آزمایش بودند. نتایج نشان می‌دهد که این دو فاکتور تأثیر معنی‌داری بر درصد پوست‌گیری دانه‌ها دارند (01/0=p). حداکثر درصد پوست‌گیری با یک‌بار عبور دانه‌ها از پوست‌گیر درحدود 84 درصد بود که در شیب صفر درجه و کمترین سرعت دورانی دستگاه به‌دست آمد. نتایج همچنین نشان داد که بین زمان پوست‌گیری و درصد دانه‌های سفید‌شده رابطه‌ای خطی با ضریب همبستگی 80/0 وجود دارد. با افزایش زمان پوست‌گیری که در تنظیمات دیگر دستگاه امکان‌پذیر است، دستگاه برای استفاده در فرایند پیوستۀ صنعتی مناسب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, Fabrication and Evaluation of Sesame Continuous Huller

نویسندگان [English]

  • Seyed Mehdi Nassiri 1
  • Nejat Sadeghi 2
1 Assistant professor, Department of Mechanics of Agricultural Machinery, Shiraz University, Shiraz
2 Msc. Student, Department of Mechanics of Agricultural Machinery, Shiraz University, Shiraz
چکیده [English]

Dehaulling is one of the important stages in sesame grain processing. It includes soaking, dehusking the grain, and separating the husks from kernels. In the present study, a continuous dehuller for an industrial continuous process layout of grain was designed, fabricated and evaluated. The slope and speed of dehuller were the main factors for laboratory experiments. Results depicted both factors have significant effect on dehulling efficiency (p=0.01). Maximum efficiency was measured about 84 percent at zero slope and minimum speed of dehuller in a single pass trial. A strong linear relationship between dehulling duration time and efficiency with correlation coefficient of 0.80 was observed. This machine has capability of extra efficiency with increasing in dehulling duration through other adjustments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Milling
  • Sesame
  • Sesame dehulling
  • Sesame processing