تأثیر مصرف کلروپروفام بر تغییرات غدۀ سیب‌زمینی در طول دورۀ انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش بخش تحقیقات فنی مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

2 استادیار پژوهش موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

حجم عمده‌ای از سیب‌زمینی تولیدی کشور از اواسط شهریور تا پایان مهر برداشت می‌شود. بنابراین، نگهداری مناسب آن برای تنظیم بازار مصرف ضرورت دارد. در این مطالعه، امکان استفاده از کلروپروفام برای نگهداری بهتر سیب‌زمینی در طول دورۀ انبارداری بررسی شد. غده‌های دو رقم سیب‌زمینی آگریا و سانته 1، 4، یا 8 هفته پس از برداشت با مقادیر 5/0یا 1 گرم بر کیلوگرم کلروپروفام تیمار و همراه با غده‌های شاهد به‌مدت 7 ماه در انبارهای فنی و سنتی نگهداری شدند. در این مدت متغیرهای محتوای رطوبت، قند کاهیده‌شده، و درصد جوانه‌زنی غده‌ها اندازه‌گیری شد. بر‌اساس نتایج، در هر دو رقم آگریا و سانته، و برای هر دو نوع انبار، تیمار 1 گرم بر کیلوگرم کلروپروفام[1] به شکل معنی‌داری (در سطح احتمال پنج درصد) بیش از دیگر تیمارها تجمع قند کاهیده، درصد جوانه‌زنی‌، کاهش محتوای رطوبت، و وزن جوانه‌های تولیدی غده‌های تحت آزمایش را کاهش داد. با افزایش زمان انبارداری، از رطوبت غده‌ها کاسته شد و مقدار قند کاهیدۀ تجمع‌یافته در آن‌ها افزایش یافت. برای کسب بهترین نتیجه باید مصرف کلروپروفام حداکثر تا 1 ماه پس از برداشت انجام شود. هیچ‌یک از تیمارهای مطالعه‌شده برای اعمال بر غده‌های بذری سیب‌زمینی مناسب به‌نظر نمی‌رسد. کاربرد صحیح کلروپروفام می‌تواند افت وزنی غده‌های آگریا و سانته را به‌ترتیب تا 6 و 3/8 درصد کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of CIPC application on potato changes during the storage

نویسندگان [English]

  • Farzad Goodarzi 1
  • Hamed Fatemian 2
1 Instructor, Agricultural Engineering Research Department, Agricultural Research Center of Hamedan
2 Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Institute