تأثیر روش‏های گوناگون پوست‏گیری بر برخی ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی صمغ لوبیای خرنوب ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داش آموخته کارشناسی ارشد، داشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار،دانشکدۀ‌ کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

 در ایران درخت خرنوب (Ceratonia siliqua) به‏طور پراکنده در مناطق گوناگون کازرون و ممسنی یافت می‏شود. در این پژوهش، برخی ویژگی‏های ریخت‏شناسی و شیمیایی غلاف و لوبیای خرنوب عمل‏آمده در این مناطق و تأثیر روش‌های گوناگون پوست‏گیری و خالص‌سازی بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی صمغ به‌دست‌آمده از آن، بررسی شد. برای پوست‏گیری از دو روش آبی و اسیدی (اسید‌‏سولفوریک 97‌ درصد، اسید‌کلریدریک 37 درصد و اسید‌‏استیک گلایسیال 100 درصد) استفاده گردید. سپس تأثیر غلظت پودر آندوسپرم (3-1 درصد)، pH (4، 7، و 10)، و دما (90-50 درجۀ سانتی‏گراد) با‌استفاده از روش سطح پاسخ بر بازده استخراج و حلالیت صمغ خام استخراج‌شده، تعیین گردید، و با رسوب‏دهی فاز محلول با ایزوپروپانول، اتانول، و شستشو با استن، صمغ خالص تهیه شد. نتایج کسب‌شده از روش‏های پوست‏گیری نشان داد که کیفیت و شفافیت آندوسپرم حاصل از دو مرحلۀ اسیدی‌کردن با اسید‌‏سولفوریک (40:60) بهتر از پوست‏گیری آبی و پوست‏گیری اسیدی با اسید‌‏کلریدریک و اسید‌‏استیک گلایسیال است. مادۀ خشک فاز نامحلول با افزایش دمای انحلال، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Dehulling Methods on Some Physical and Chemical Properties of Iranian Carob Bean Gum

نویسندگان [English]

  • Sanaz Khaligi1 1
  • Soleiman Abbasi 2
  • Mohammad Hossein Azizi 2
1 MSc student, Department of Food Science and Technology, Faculty of
2 Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In this study, the morphological and chemical properties of carob pods and carob beans as well as the effect of different extraction, and purification methods on the physical and chemical properties of the purified gums have been investigated. In order to dehusk carob beans, boiling water as well as acidic methods were used. The endosperm powder was prepared and the effect of endosperm powder concentration (1– 3%), pH (4, 7, and 10) and heat treatment (50– 90°C) on the extraction of the crude gum were evaluated based on an RSM design. The resulting dispersion was centrifuged and the supernatant recovered. Purification of the gum was followed by adding alcohols and acetone into the supernatant. Results of dehulling treatment showed that the endosperms which treated by sulfuric acid (twice) were more transparent than others. Moreover, the solubility of the gum was increased by rising the temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carob bean gum
  • Dehulling
  • purification