طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه کنترل خودکار عمق ادوات خاک‌ورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 به ترتیب دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 مربی گروه ماشین‌های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دستگاه ساخته‌شده در این پژوهش، موقعیت مناسب ادوات خاک‌ورز را نسبت به سطح زمین در هر نقطه از زمین کشاورزی محاسبه می‌کند، سپس عملگر هیدرولیکی دستگاه وسیلۀ کشاورزی را در موقعیت بهینه قرار‌ می‌دهد. موقعیت بهینۀ ادوات با نرم‌افزار کنترل عمق نوشته‌شده برای دستگاه و با استفاده از داده‌های ورودی مانند عمق توسعۀ ریشۀ گیاه، نوع تراکتور و سرعت آن محاسبه می‌شود. دستگاه ساخته‌شده در عملیات خاک‌ورزی دقیق به‌وسیلۀ زیرشکن آزمایش شد. میزان دقت دستگاه در اعمال عمق مد نظر در آزمایشگاه و زمین کشاورزی بررسی شد. فاکتورهای درنظرگرفته‌شده در آزمایشگاه، نوع تغییر عمق (افزایش یا کاهش)، و هفت مرحلۀ تغییر عمق به اندازۀ 50 میلی‌متر در بازۀ صفر تا 350 میلی‌متر بود. در آزمون مزرعه‌ای علاوه بر دو فاکتور ذکرشده، فاکتور دندۀ حرکت نیز در نظر گرفته ‌شد (دنده‌های 1، 2، و3 تراکتور مسی فرگوسن 399). میزان خطای دستگاه در آزمایشگاه 3/3درصد برای افزایش و 83/3درصد برای کاهش عمق به‌دست آمد. میزان خطای به‌دست‌آمده در زمین کشاورزی برای افزایش19/4درصد در دندۀ یک، 19/5درصد در دندۀ دو، و 78/5درصد در دندۀ سه محاسبه شد. خطای دستگاه در اعمال عمق مورد نظر در حالت کاهش عمق مقادیر 84/6درصد برای دندۀ یک، 67/4درصد برای دندۀ دو، و 41/6درصد برای دندۀ سه به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design, construction and evaluation of the automatics position control system of tillage tools

نویسندگان [English]

  • Iman Fallahi 1
  • Mohammad Hossein Aghkhani 2
  • Mohammad Reza Bayati 3
1 Former Graduated Student, Ferdowsi University of Mashhad
2 Associate Professor Ferdowsi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The new device made in this study could calculate the proper position of tillage tools relative to the land surface at each point, and hydraulic operator set its optimum position. The optimum position of tools is calculated by depth control software developed for this device, and its input data were depth for root development. The performance of device was tested on subsoiler for precision tillage operation. The accuracy of applying the desired depth was studied in laboratory and also agricultural land. Factors considered in the laboratory were type of depth changing (increasing or decreasing) and seven steps of depth changing in the range of 0 to 350 mm with 50 mm interval. In the field test, in addition to the above mentioned factors, gear changing was also considered (gear 1, 2, 3 of Massey Ferguson Tractor). Precision deficiency for laboratory test was 3.3 percent for increasing and 3.83 percent for decreasing of depth. The precision deficiency in agricultural land was 4.19 percent for gear one, 5.19 percent for gear two and 5.78 percent for gear three. Eventually, this amount for decreasing of depth was 6.84 percent for gear one, 4.67 percent for gear two and 6.14 percent for gear three.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depth Control Software
  • Hydraulic operator
  • Sensor
  • Precision Tillage
Javadi, A., Shahidzadeh, M.(2005). The effect of combined moldboard plow to break plow pan. Journal of Agricultural Engineering Research, 6 (24): 95-110.(In Farsi).
Gahari, M., Hemmat, A., Afzal, A.(2010). Design, construction and evaluation of a tillage tool with variable depth equipped with GPS. Biosystems Engineering of Iran, 41(1):1-9. (In Farsi).
 Hernández.J.A., Mulla.D.J. Homepage University of Minnesota. Introduction to Precision Agriculture.http://www.soils.umn.edu/academics/classes/soil4111/,Visited: 2009/08/05
Tafangenyasha, C., Mthembu, A.T., Chikoore, H., Ndimande, N., Xulu, S., and Gcwensa, N. (2011). The effects of soil density on the vegetation of the Umfolozi catchment in South Africa. Journal of Soil Science and Environmental Management  2 (1): 14-24.
Gorucu, S., Khalilian.A., Han.Y.j., and Dodd.,R.,B .(2011). Variable depth tillage based on geo-referenced soil compaction data in coastal plain. International Journal of Applied Science and Technology 2(1): 22-32.
Raper, R. L., Reeves, D.W., Shaw, J.N., Vansanten, E., and Mask, P.L. (2007). Benefits of site-specific subsoiling for cotton production in Coastal Plain soils. Soil and Tillage Research 96: 174-181.