بررسی کارایی مصرف انرژی در گلخانه‏های تولید خیار استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه زاهدان

4 دانشجوی دکتری مکانیک ماشین آلات کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

با افزایش روزافزون جمعیت جهان و محدودیت در اراضی قابل کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح ازطریق احداث گلخانه یکی از راه‌های اساسی تأمین مواد غذایی بشر به‌شمار می‌آید. اما با توجه به آن که افزایش عملکرد بدون درنظرگرفتن مصرف انرژی بی‌معنی است، بنابراین محدودیت انرژی از چالش‏های اساسی است که بشر برای رسیدن به این هدف با آن مواجه است. با این رویکرد و با توجه به مصرف زیاد انرژی در تولیدات گلخانه‌ای، در مطالعۀ حاضر میزان مصرف انرژی و شاخص‌های انرژی در تولیدات خیار گلخانه‌ای استان تهران محاسبه و سپس کارایی انرژی واحدهای بررسی‌شده با روش تحلیل فراگیر داده‌ها (DEA) تجزیه و تحلیل شده است. داده‌های لازم در مطالعۀ حاضر ازطریق مصاحبۀ حضوری و تکمیل160 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از گلخانه‌های تولید خیار استان تهران در سال1391 جمع‌آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد که کارایی انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی خالص، و انرژی ویژه در واحدهای تحت بررسی به ترتیب برابر با 52/0، 65/0 کیلوگرم بر مگاژول، 73180- مگاژول در هکتار، و 52/1 مگاژول بر کیلوگرم است. سهم انرژی‌های مستقیم، غیرمستقیم، تجدیدپذیر، و تجدیدناپذیر از کل انرژی مصرفی نیز به ترتیب برابر 86، 14، 4، و 96 درصد محاسبه شد. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که گلخانه‌های تحت بررسی کارایی لازم را نداشتند، به‌طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده‌ها از افزایش در تولید پیشی گرفته است. بنابراین این امر سرانجام سبب کاهش کارایی مصرف انرژی در واحدهای مذکور شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis energy consumption in greenhouse cucumber production (a case study in Tehran province)

نویسندگان [English]

  • Reza Esfanjari Kenari 1
  • Mahdi Shaabanzadeh 2
  • Parinaz Jansooz 3
  • Ahmad Omidi 4
1 Ph. D. Student, Faculty of Agriculture, University of Zabol
2 Ph. D. Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
3 Ph. D. Student, Faculty of Agriculture, University of Zabol
4 Ph. D. Student, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

With the increasing world population and Limitations on arable land, increasing the yield per unit is one of alternatives human food supply. Greenhouse cultivation as one ways of increase the performance can arrive this purpose. But the energy restriction of another human challenges, So that increase the performance without considering energy consumption almost appears to be meaningless. Due to the high energy consumption in the greenhouse productions, in this study were evaluated the energy consumption and energy indices in the greenhouse cucumber productions in Tehran province. Also, the energy efficiency of firms was examined whit using Data Envelopment Analysis (DEA) method. The data for this study has been gathered through interviews from 160 cucumber producers of Tehran greenhouse in 2013. The results of this study showed that energy efficiency, energy productivity, net energy and specific energy is equal to 0.52, 0.65 kg/ MJ,-73180 MJ/ ha and 1/52 MJ /Kg, respectively. The share of direct, indirect, renewable and nonrenewable energies from total energy consumption was calculated 0.86, 0.14, 0.04 and 0.96, respectively. Also the result indicates the greenhouses are not efficiency,So that in this firms increase in input consumptions is more than production increase. Finally, this issue reduced the energy efficiency of the units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy productivity
  • Net Energy Gain
  • Specific Energy
  • renewable energy
  • Nonrenewable Energy
Banaeian, N., Omid, M. & Ahmadi, H. (2011). Application of Data Envelopment Analysis to evaluate efficiency of commercial Greenhouse strawberry. Research Journal of applied sciences, Engineering and technology, 3(3), 185-193.
Banker, T.J. (1996). A guide to DEAP Ver. 2.1, A data envelopment analysis (computer) program. Center for efficiency and productivity analysis. University of New England.
Canakci, M. & Akinci, I. (2006). Energy use pattern analysis of greenhouse vegetable production. Energy, 31, 1243-1256.
Charnes, A. & Cooper, W.W. (1985). Preface to topics in data envelopment analysis. Ann Oper Res, 2, 59-94.
Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of DMUs. European Journal of Operational Research, 2 (6) , 429-444.
Chauhan, N.S., Mohapatra, P.K. & Pandey, K.P. (2006). Improving energy productivity in paddy production through benchmarking – an application of data envelopment analysis, Energy Converse Manage, 47, 1063–1085.
Djevic M, Dimitrijevic A. (2004). Greenhouse energy consumption and energy efficiency. Balkan Agric Eng Rev, 5: 1–9.
Forotan, M. (2004). The systematic development in the Iran’s greenhouse industry. Journal of Agriculture and Natural Resources, 73, 65-71. (In Farsi)
Ghochebeyg, F., Omid, M., Ahmadi, H. & Delshad, D. (2010). Evaluation and improvement of energy consumption for Cucumber Production Using Data Envelopment Analysis (DEA) Technique in Tehran, 6th National Congress of Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Tehran, Iran. (In Farsi)
Hatirli, S.A., Ozkan, B. & Fert, C. (2006). Energy inputs and crop yield relationship in greenhouse tomato production. Renew Energy, 31, 427-438.
Heidari, M.D. & Omid, M. (2011). Energy use patterns and econometric models of major greenhouse vegetable production in Iran. Energy, 36, 220-225. (In Farsi)
Mohammadian, A. & Omid, M. (2010). Economical analysis and relation between energy inputs and yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied Energy, 87, 191–196. (In Farsi)
Mehrabi Boshrabadi, H., & Zeinalzadeh, R. (2006). Examining the policy impacts and comparative advantage cucumber and tomato greenhouse products in Kerman province. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 14(5). (In Farsi)
Mousavi, H. & Rafiee, S.H. (2011). The functional relationship between energy inputs and yield value of soybean production in Iran. International Journal of Green Energy,  8(3), 398-410. (In Farsi)
Nasiri, A., & Nikzadfar, M. (2007). Assessment of the current situation and prospects of greenhouse cultivation. The first national conference of hydroponics and greenhouse production, Isfahan University of Technology. (In Farsi)
Ozkan, B., Akcaoz, H. & Fert, C. (2004). Energy input-output analysis in Turkish agriculture, Renewable Energy, 29, 39-51.
Ozkan, B., Kurklu, A. & Akcaoz, H. (2011). An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: a case study of Antalya region of Turkey. Biomass Bioenergy, 26, 189-95.
Sanaei Moghadam, A., Aghel, H. & Hajmohmmadi, H. (2010). Examining and determine the energy consumption for the production of greenhouse cucumber (soil cultivation). 1th National Conference on agricultural mechanization and new technologies, Khuzestan, Ahvaz. (In Farsi)
Sengar, S.H. & Kothari, S. (2008). Economic evaluation of greenhouse for cultivation of rose nursery. African Journal of Agricultural Research, 3(6), 435-439.
Singh, G., Singh, S. & Singh, J. (2004). Optimization of energy inputs for wheat crop in Punjab. Energy Converse Manage, 45,453-465.
Singh, H., Mishra, D. & Nahar, N.M. (2010). Energy use pattern in production agriculture of a typical village in Arid Zone India – Part I. Energy Convers Manage, 43(16), 2275–2286.
Shabani, Z., Rafiee, S. & Mohebi, H. (2010). Examining Mechanization indices rose in greenhouse cultivation. 5 th national conference of Agricultural Machinery and Mechanization, ‌Ferdowsi University of Mashhad. (In Farsi)
Taki, M., Ajabshirchi, Y., Abdi, R. & Akbarpoor, M. (2012). The analysis of energy efficiency in greenhouse cucumber production using data envelopment analysis case study (shahreza province - Isfahan). Journal of Agricultural Machinery,2(1), 28-37. (In Farsi)
Yilmaz, I., Akcoaz, H. & Ozkan, B. (2004). An analysis of energy use and input costs for cotton production in Turkey, Renewable Energy, 30, 145-155.
Zangeneh, M., Omid, M.  & Akram, A. (2010). A comparative study on energy use and cost analysis of potato production under different farming technologies in Hamadan province of Iran. Energy, 35, 2927–2933. (In Farsi)