کاربرد فولاد با پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم در ساخت قطعات مقاوم به خوردگی در برابر سموم کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‏های کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 عضو هیئت علمی و استادیار گروه مکانیک ماشین‏های کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 عضو هیئت علمی و استادیار گروه شیمی، دانشگاه ایلام

چکیده

معضل همیشگی در روند تولید، نگه‌داری، و استفاده از سموم کشاورزی خصوصیات خورندگی فیزیکی‌ـ‌شیمیایی آن‏ها در تماس با تجهیزات و ماشین‏آلات وابسته است. در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از پوشش‏های لایه‌نازک نانوذرات اکسید تیتانیوم، مقاومت خوردگی قطعات فولادی را دربرابر سموم کشاورزی افزایش داد. پوشش مذکور به روش سل‌ـ‌ژل روی کوپن‏های فولاد سادۀ کربنی در ضخامت‏های گوناگون و از پیش تعیین‌شده‏ اعمال شد. ضخامت پوشش‏های رسوب‏دهی‌شده با میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) اندازه‌گیری شد. به‌منظور تعیین میزان خوردگی کوپن‏ها، سامانۀ شبیه‏ساز خوردگی طراحی و ساخته شد و خواص خوردگی کوپن‏ها به روش کاهش وزن ارزیابی شد. آزمون‏های خوردگی در قالب طرح فاکتوریل با بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار و با سه فاکتور ضخامت پوشش در چهار سطح، نوع سم در دو سطح، و غلظت محلول سم در سه سطح انجام گرفت. نتایج نشان داد که پوشش نانوذرات اکسید تیتانیوم با ضخامت در محدودۀ nm1400- 1300 با بهترین عملکرد، مقاومت به خوردگی فولاد سادۀ کربنی (نمونۀ فاقد پوشش) را به میزان 8/89درصد بهبود بخشیده است. همچنین مشخص شد که با افزایش غلظت محلول در هر دو نوع سم کشاورزی میزان خوردگی کوپن‏های پوشش‏دهی‌شده و فاقد پوشش افزایش می‏یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of TiO2 Nanoparticle Coating in the Manufacturing of Corrosion Resistant Parts to Agricultural Pesticides

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Khaledinia 1
  • Bahram Ghamari 2
  • Mahmood Roushani 3
1 M.Sc. Student in Mechanical Engineering of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor in Mechanical Engineering of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture , Ilam University, Ilam, Iran
3 Assistant Professor in Analytical Chemistry, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

A constant problem in the production, maintenance, and use of agricultural pesticides, is their physical-chemical corrosive properties in contact with machines and equipment. The present study attempted to increase the corrosion resistance of steel parts to agricultural pesticide with the application of appropriate thin TiO2 nanoparticle coatings. This coating was applied on mild steel coupons with different pre-determined thicknesses with the sol-gel method. To determine the rate of corrosion of the coupons, a corrosion simulator system was designed and built. The corrosion properties of coupons were evaluated with two common types of agricultural pesticide in three different concentrations using the weight loss method. The corrosion tests were done in a factorial design with randomized complete block with three replications and three factors: thickness with four levels; type of the pesticide in two levels; and the concentration of pesticide solution in three levels, respectively. The results showed that the coating of TiO2 nanoparticles with a thickness in the range of T3= 1300-1400 nm had the best performance, and improved the corrosion resistance of mild steel up to 89.8%. Furthermore, it was observed that increasing the concentration of agricultural pesticide increases the rate of corrosion on both coated and uncoated coupons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrosion Resistance
  • Agricultural Pesticides
  • Nanoparticle coating
  • TiO2
Aktar, M. W. Sengupta, D. & Chowdhury, A. (2009). Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazard. Interdiscip Toxicol, 2, 1-12.
ASTM Standard G1-03. (2004). Standard Practice for Preparing, Cleaning, and Evaluating Corrosion Test Specimens. ASTM International.
ASTM Standard G4-01. (2004). Standard Guide for Conducting Corrosion Tests in Field Applications. ASTM International.
Barati, N. Sani, M. A. F.  Ghasemi, H.  Sadeghian, Z. & Mirhoseini, S. M. M. (2009). Preparation of uniform TiO2 nanostructure film on 316L stainless steel by sol–gel dip coating.Applied Surface Science, 255(20), 8328-8333.
Curkovic, L. Curkovic, H. O. Salopek, S. Renjo, M. M. & Segota, S. (2013). Enhancement of corrosion protection of AISI 304 stainless steel by nanostructured sol–gel TiO2 films. Corrosion Science, 77, 176-184.
Davis, J. R. (2000) Corrosion: Understanding the Basics. ASM International.
Eker, B. & Yuksel, E. (2005) Solutions to corrosion caused by agricultural chemicals. Trakia Journal of Sciences. Vol 3, 1-6.
Farzam, M. (2011) Corrosion and Protection of Meterials Engineering. Tehran: Yadvareh Ketab.(In Farsi)
Fontana, M. G. (1986) Corrosion Engineering (3th ed.). New York: McGraw-Hill.
Jiang, L. Mao, X. Yu, J.  Lin, A.  & Gan, F. (2009). Effect of organophosphorus pesticide on the corrosion of carbon steel in polluted freshwaters. Anti-Corrosion Methods and Materials, 56(1), 13-17.
Mansouri Rad, D. (2008) Farm Machinery and Tractors. Hamadan: Bu Ali Sina University. (In Farsi)
 
Shanaghi, A. Rouhaghdam, A. S. Tabatabaei, S. A. Shariatpanahi, M. Rastgoo, A. Yousefi, A. K. & Samadzadeh, M. (2013). An experimental investigation of corrosion resistance of mild steel by sol-gel process using TiO2 nanostructure coating and prediction of optimal parameters. Journal of Nanoengineering and Nanosystems,  227, 105-111.
Shanaghi, A. Sabour, A. R. Shahrabi, T. Aliofkhazraee, M. (2009). Corrosion protection of mild steel by applying TiO2 nanoparticle coating via sol-gel method. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 45(3), 305-311.
Shanaghi, A. Sabour Rouhaghdam, A.  Shahrabi, T. & Aliofkhazraei, M.  (2008). Study of TiO2 nanoparticle coatings by the sol-gel method for corrosion protection. Materials Science, 44(2), 233-247.
Shen, G. X. Chen, Y. C. Lin, L. Lin, C. J. & Scantlebury, D. (2005). Study on a hydrophobic nano-TiO2 coating and its properties for corrosion protection of metals. Electrochimica Acta, 50(25), 5083-5089.
Shirvani Fil Abadi, M. T. (1999). Experimentation and Evaluation of six Iranian Farm Sprayer Nozzels. M. Sc. Thesis. University of Shahid Chamran, Ahvaz.
Zamanian, R. (1991) Corrosion and It Control. Tehran: University of Tehtan. (In Farsi)