دوره و شماره: دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 209-337 

مقاله پژوهشی

ارزیابی انرژی و اقتصادی تولید بیودیزل از روغن تفالۀ زیتون با رویکرد چرخۀ زندگی

صفحه 209-218

10.22059/ijbse.2015.56861

محمدعلی رجایی فر؛ اسداله اکرم؛ برات قبادیان؛ شاهین رفیعی؛ رضا عبدی