دوره و شماره: دوره 46، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 339-443 

مقاله پژوهشی

1. پایش وضعیت آبی درختان زیتون به روش تصویربرداری حرارتی

صفحه 339-345

10.22059/ijbse.2015.57339

پدرام شعاع؛ عباس همت؛ رسول امیرفتاحی؛ مهدی قیصری


9. پیاده سازی و ساخت سامانۀ زبان الکترونیک به منظور تشخیص تقلب در زعفران

صفحه 405-413

10.22059/ijbse.2015.57347

کبری حیدربیگی؛ سید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ کرامت اله رضایی؛ ماریا لوز رودریگوز-مندز