دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-93 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


مقاله پژوهشی

2. استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک اسید از پوست انار

صفحه 1-7

رحمت اله زارع زاده مهریزی؛ زهرا امام‌جمعه؛ کرامت اله رضایی؛ محمد شاهدی باغ خندان؛ جواد کرامت؛ الهه لونی


شناسنامه علمی شماره

12. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-12