دوره و شماره: دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-93 

مقاله پژوهشی

استخراج و شناسایی ترکیبات فیتواستروژنی، الاجیک، و سیرینژیک اسید از پوست انار

صفحه 1-7

10.22059/ijbse.2015.54331

رحمت اله زارع زاده مهریزی؛ زهرا امام‌جمعه؛ کرامت اله رضایی؛ محمد شاهدی باغ خندان؛ جواد کرامت؛ الهه لونی